Het effect van bodemdaling op overwinterende scholeksters in de Waddenzee; Een modelstudie met WEBTICS

In dit rapport wordt verslag gedaan van berekeningen met het model Webtics aan het effect van bodemdaling op het aantal overwinterende Scholeksters in de Waddenzee.

De berekeningen zijn gebaseerd op IMARES scheldiersurvey (Kamermans et al., 2003; Bult et al., 2004), de hoogtemetingen van Rijkswaterstaat zoals gecombineerd door Deltares tot een aantal hoogtekaarten, de door Rijkswaterstaat iedere 10 minuten geregistreerde waterstanden bij 15 getijdestations en tenslotte de dagelijkse minimum en maximum temperatuur gemeten op Vlieland door het KNMI.

Simulaties op basis van deze gegevens zijn gecombineerd met een uniforme daling van het bodemoppervlak. Dat betreft dus de daling voorzover die niet door opslibbing wordt gecompenseerd (Wang & Eysink, 2005).

De jaarlijkse variatie in voedselaanbod en getij is groot. Scholeksters zijn langlevende dieren, en de aantallen zullen daarom niet instantaan reageren op die jaarlijkse fluctuaties. Er is veeleer sprake van een beïnvloeding van een sterftekans en de aantallen scholeksters zullen daarom met een vertraging van jaren reageren op veranderingen in gemiddelde omstandigheden. Om die reden worden berekeningen met Webtics gedaan voor een reeks van jaren met verschillend voedselaanbod en getij.

De periode die in dit rapport is aangehouden loopt van de winter 2001-2002 tot en met de winter van 2011-2012. Omdat aantallen scholeksters met en zonder bodemdaling worden berekend voor precies dezelfde periode en voor dezelfde parameterwaarden, is het berekende effect in hoge mate onafhankelijk van allerlei details omtrent waterstanden en voedselbestanden.

Document: 

Rap_2013-19_Effect_bodemdaling_op_scholeksters_Waddenzee.pdf

Rapportnummer: 

2013/19 EcoCurvesrapport 17

Auteurs: 

Rappoldt C. & Ens B.J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ EcoCurves, Haren

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands