Zwarte Ibis. Foto: G. Meeuwissen

Groningen op de kaart van vogelend Nederland

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief.  In deze nieuwsbrief aandacht voor de zeldzame soorten, met speciale aandacht voor het  waterbergingsgebied van het Zuidlaardermeer. In de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder, alsmede aan de oostkant van het Zuidlaardermeer (de Wolfsbarge) zijn dankzij de natuurontwikkelingen  bijzondere waarnemingen gedaan.

Door Jan Tjoelker (DC Groningen) & Joost van Bruggen (Sovon)

Avifauna Groningen blijft bestaan
De gegevens zijn rechtstreeks overhandigd door u als vrijwillige teller maar ook door belangrijke organisaties als Het Groninger landschap en Staatsbosbeheer. Ook dank aan de leden van Avifauna Groningen. De inbreng  van deze vereniging in het volgen van bijzondere en zeldzame broedvogels is van groot belang. De verslaglegging daarvan in een van de meest glossy vogelwerkgroepbladen van het land is vaak diepgravend en goed onderbouwd. Dat zowel het voortbestaan van het blad als ook de Vogelwerkgroep in het geding was werd ook bij ons, de DC & Sovon, als slecht nieuws ervaren. Het is dan ook fijn om te horen  dat de vereniging toch blijft bestaan en het dus met een sisser is afgelopen.

Groningen prominent op de kaart van Nederlandse vogelaars!
Prominent op de kaart van Nederlandse vogelaars in 2012 en ongetwijfeld ook in de vele jaren die komen waren De Onlanden, rondom het Leekstermeergebied en het waterbergingsgebied ten noorden van het Zuidlaardermeer, de Westerbroeksemadepolder (WBMP) en Kropswolderbuitenpolder (KWBP). In De Onlanden sprongen met name de Kleinst Waterhoentjes en Porseleinhoentjes in het oog, of liever gezegd: in het oor.
In de WBMP was er een onverwachte vestiging van een grote kolonie Witwangsterns. Een 26-tal broedparen profiteerden van het verhoogde waterpeil, de aanhoudende neerslag en bescherming door Het Groninger Landschap. Zij vertoefden vooral op de Veenwortelvegetatie. Deze onverwachte kolonisatie was ronduit uniek. De soort komt normaal gesproken voor in (met name) Oost-Europa (Polen) en in beperkte mate in Zuid-Europa. Witwangsterns zijn in Nederland een bijzondere verschijning. Ook als doortrekker. Als broedvogel is ze ongelofelijk zeldzaam. De laatste keer dat ze in Nederland hebben gebroed was in 1999, in Brabant. Er was destijds sprake van 1 nest met 3 eieren, waarvan er 2 zijn uitgekomen. Die jongen zijn, in de kuikenfase, opgegeten door snoeken. Dus het is méér dan terecht dat Witwangsterns jonge snoekjes op hun menu hebben staan. Het grootste aantal jonge Witwangsterns dat tot nu toe ooit in Nederland is opgegroeid was in 1958, in Gelderland. Het ging hier toen om 11 nesten, waar 20 jongen vliegvlug werden (bron: avifaunagroningen.nl).

Meer lezen?
Meer weten over de zeldzame broedvogels van Groningen in 2012? Lees hier het uitgebreide jaarverslag.