Watervogeltelling

Maandelijks worden landelijke watervogeltellingen uitgevoerd. Ze bestaan uit:

 • Maandelijkse telling van alle watervogels in Monitoringgebieden (voor watervogels belangrijke waterrijke gebieden)
 • Maandelijkse telling van ganzen en zwanen op pleisterplaatsen, veelal in boerenland

Doel

Aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het seizoen vastleggen. Door maandelijks te tellen, wordt van iedere soort het piekmoment meegenomen en kan de ontwikkeling over het hele jaar worden vastgelegd.

Welke soorten

 • Telling in Monitoringgebieden: alle soorten watervogels, inclusief ontsnapte/losgelaten en vrij levende sier- of parkvogels (‘exoten’); tevens vaste set van enkele andere soorten die (enigszins) aan water gebonden zijn (voorbeeld Visarend, IJsvogel)
 • Telling op pleisterplaatsen: alle soorten ganzen en zwanen, inclusief exoten

Werkwijze

 • Telperiode Monitoringgebieden: september-april
 • Telperiode ganzen en zwanen: september-april, met aparte telling in mei voor Brandgans en Rotgans
 • Telling steeds in het weekend het dichtst bij het midden van de maand
 • Monitoringgebieden: alle wateren afzoeken (inclusief stedelijk gebied)
 • Ganzen en zwanen: alle geschikte gebieden afzoeken
 • Alle foeragerende of rustende watervogels of ganzen/zwanen tellen
 • Overvliegende vogels buiten beschouwing laten, tenzij ze uit het telgebied komen of in het telgebied landen
 • Voor het tellen van watervogels geldt een inventarisatieprotocol.

Voor het Waddengebied geldt een aparte strategie:

 • Tellen op internationaal afgesproken datum (soms iets afwijkend van rest van het land)
 • Rond tijdstip van hoogwater
 • Watervogels op hoogwatervluchtplaats tellen
 • De grote open wateren van IJsselmeergebied en Deltagebied worden door professionals geteld.

Voorts worden om de paar jaar vlakdekkende tellingen georganiseerd van enkele in het binnenland verblijvende steltlopers.

Handleiding

Een toelichting op de werkwijze is te vinden in de algemene handleiding

Online workshop

In deze online workshop legt Menno Hornman je uit hoe je mee kunt doen aan het project.

Resultaten

Elke teller ontvangt vlak voor de telling een digitale nieuwsbrief en ongeveer twee jaar later het watervogelrapport. Hierin zijn (ook) de resultaten van de tellingen in Monitoringgebieden en op pleisterplaatsen van ganzen en zwanen opgenomen. Rapporten zijn ook beschikbaar als downloads van de website. Een voorlopig verslag verschijnt een jaar na de telling in Sovon-Nieuws.

Meedoen

Iedereen met een redelijke kennis van watervogels of ganzen en zwanen kan meedoen. Raadpleeg het overzicht van telgebieden die vacant zijn of neem contact op met een van de regionale coördinatoren.