Op 24 en 25 augustus wordt de Dutch Bird Fair weer gehouden. Er zijn talloze stands, excursies en lezingen over vogels en de natuur op dit evenement. Sovon organiseert ook dit jaar weer mee. Zien we je weer in de Oostvaardersplassen?

In deze nieuwsbrief berichten uit de verschillende projecten en bijdragen uit verschillende regio's.

Het telseizoen zit er bijna op, maar sommige soorten, zoals de Huiszwaluw, zijn nog prima te tellen. Verder zijn er in augustus allerlei watervogel- en slaapplaatstellingen. De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Big Brother op het wad 2

Sinds april draait vanuit onderzoeksprogramma Mosselwad een website waar online vogels geteld worden op beelden uit de Waddenzee. Op dit moment zijn door vrijwilligers al meer dan 53.000 filmpjes bekeken, een uitzonderlijke prestatie!
In de vorige digitale nieuwsbrief gaven we een kijk op de eerste resultaten van het online telproject Mosselwad. Toen ging het vooral om de camerapaal op het Brakzand, deze keer ligt de focus op het Balgzand, ten oosten van Den Helder.

»

Zomerganzen en Sovon

In hoeverre is Sovon betrokken bij de landelijke telling van zomerganzen?

»

Kom ook naar de Dutch Bird Fair!

Sovon organiseert mee aan de Dutch Bird Fair. Kom op 24 en 25 augustus naar Lelystad!

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Het tellen van Huiszwaluwen, een zomerklus voor mensen die van uitslapen houden

In juli zullen de meeste tellers hun kolonies wel geteld hebben. Mocht u daarvoor toch de tijd niet gevonden hebben vanwege een geplande vakantie dan is het in geval van de Huiszwaluw zeker niet zo dat het in augustus te laat is.

»

Nestkaarten

Dode koolmees met teek in nestkast

Al jarenlang controleert Gerard Broekgerrits nestkasten. Tot nu toe kwam hij nooit teken tegen in de kasten. Dit voorjaar wel.

»

Slaapplaatstelling

Slaapplaatstellingen Lachsterns

Aansluitend op de inmiddels traditionele tellingen van slapende Reuzensterns wil Sovon, in samenwerking met terreinbeheerders en vrijwilligers, in de nazomer van 2013 ook de slaapplaatsen van die andere zeldzame stern, de Lachstern, in beeld brengen.

»

Vogelatlas

Vogelatlas toont in eerste veldjaar opvallende resultaten

Eerste resultaten laten zien dat de Slechtvalk toeneemt, de Putter zich uitbreidt en de Nachtegaal in de min zit.

»

Watervogeltelling

Ruiende Bergeenden in de Waddenzee

Een kwart van alle West-Europese Bergeenden brengt de rui in de Nederlandse Waddenzee door.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Sovon al 2 jaar op zoek naar districtscoördinator voor zeldzame broedvogels en kolonievogels in Drenthe

Sinds het vertrek van Bert Versluijs moet Sovon het in een van de mooiste provincies van Nederland doen zonder een lokale spin in het web. We zoeken een enthousiaste vogelaar die het leuk vind om binnen de provincie Drenthe de beschikbare broedvogeldata van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels te controleren/achterhalen.

»

Friesland

Wisselingen bij broedvogelcoördinatie Waddenzee

Deze zomer vindt een belangrijke verandering plaats in de coördinatie van de broedvogelinventarisaties en broedsucces-metingen in de Waddenzee. Peter de Boer en Jelle Postma nemen de coördinatie van het veldwerk over van Romke Kleefstra

»

Groningen

Wisselingen bij broedvogelcoördinatie Waddenzee

Deze zomer vindt een belangrijke verandering plaats in de coördinatie van de broedvogelinventarisaties en broedsucces-metingen in de Waddenzee. Peter de Boer en Jelle Postma nemen de coördinatie van het veldwerk over van Romke Kleefstra

»

Limburg

Districtscoördinator gezocht voor zeldzame broedvogels en kolonievogels in Limburg-Zuid!

Na 16 jaar heeft Jan-Joost Bakhuizen eind 2012 besloten om te stoppen met het districtscoördinator schap. Daarmee zijn we op zoek naar een nieuwe DC die graag wil fungeren als lokale spin in het web, een enthousiaste vogelaar die het leuk vindt om binnen de grenzen van Limburg-Zuid de beschikbare broedvogeldata van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels te controleren/achterhalen.

»

Noord-Brabant

Slechtvalken op Petruskerk in Uden

Na Veghel heeft nu ook Uden een koppeltje slechtvalken binnen haar gemeentegrenzen. Sinds enkele maanden huist er een paartje op en rond de kerktorens van de Udense Petruskerk. Volgens Martien van Dooren van Vogelwacht Uden gaat het hier om een jong stel, zogenaamde eerstejaarsvogels.

»

Noord-Holland

Actie in Noord-Holland voor bedreigde Roerdomp

Ook in Noord-Holland verdwijnen bedreigde dieren en planten in rap tempo. Daarom startte Landschap Noord-Holland in april een nieuwe actie “Adopteer een soort”. Met als doel: gelden werven voor maatregelen om bedreigde soorten te beschermen. Ieder jaar staan bij Landschap Noord-Holland vijf bedreigde dieren- en plantensoorten centraal. Dit jaar is dat o.a. de Roerdomp. Een typische Noord-Hollandse soort die hulp nodig heeft.

»

Wisselingen bij broedvogelcoördinatie Waddenzee

Deze zomer vindt een belangrijke verandering plaats in de coördinatie van de broedvogelinventarisaties en broedsucces-metingen in de Waddenzee. Peter de Boer en Jelle Postma nemen de coördinatie van het veldwerk over van Romke Kleefstra

»

Overijssel

Opmars Middelste Bonte Specht in Twente zet door

Na een stijging van de aantallen Middelste Bonte Spechten in Twente gedurende de periode 2004-2007 was de groei wat afgevlakt. Het leek er op dat alle geschikte gebieden bezet waren. Maar vanaf 2010  is deze specht ineens goed doorgebroken en is het aantal territoria van 54 in 2009 uitgegroeid tot 87 in 2010, 125 in 2011 en zelfs 153 in 2012. Dit jaar zijn er in Twente inmiddels 159 territoria vastgesteld.

Door Ben Hulsebos, Districtscoördinator Sovon-Twente

»

Sovon nog steeds op zoek: Districtscoördinator Overijssel-west!

Waarom een district als Overijssel-west het al zólang moet doen zonder een enthousiaste DC is voor ons een raadsel. Met schitterende natuurgebieden zoals de Weerribben, de Wieden, Zwarte-, Ketel- & Vossemeer, Sallandse Heuvelrug, Archemerberg en de IJsseluiterwaarden moet het een traktatie zijn om daarvoor te mogen fungeren als lokale spin in het web. Sovon zoekt een enthousiaste vogelaar die het leuk vindt om binnen de grenzen van Overijssel-West de beschikbare broedvogeldata van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels te controleren/achterhalen.

»

De laatste loodjes van het atlasseizoen

Nog even en het eerste teljaar van het voorlopige drie-jarige atlasproject zit er bijna op. 30 juni jongstleden zijn de telperiodes van de Gouden Grid km-hokken afgesloten. Er is nu nog volop tijd om je soortenlijst aan te vullen met soorten die je nog mist, maar er van weet dat die wel voor kunnen komen in je atlasblok.

»

Zeeland

Het verhaal van de Dwergsterns van het Noordervroon

In het Noordervroon bij Westkapelle is enige jaren gelden een schelpeneilandje aangelegd speciaal voor kustbroedvogels. In 2009 werd dit strandje meteen al bezet door enkele paartjes Dwergstern. Sindsdien wordt er jaarlijks gebroed met wisselend succes. Alles leek goed te gaan tot het voorjaar van 2011, toen een plaatselijke Meerkoet de Dwergsterns ontdekte.

»

Zuid-Holland

Recente vogelpublicaties Zuid-Holland

Er wordt heel wat gepubliceerd door de Zuid-Hollandse Vogelwerkgroepen. Interessante artikelen die relatie hebben met de meetnetten van Sovon worden onregelmatig in deze nieuwsbrief besproken.

»

Eerste indruk Purperreigers Zuid-Holland

In de eerste helft van juni zijn diverse kolonies van Purperreigers in Zuid-Holland geteld. De eerste resultaten stemmen hoopvol!

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.