Nestkaart Light

Heb je een nest gevonden en wil je het broedsucces bijhouden voor ons? Nestkaart Light bestaat sinds 2014 en is bedoeld voor waarnemers die maar één of enkele nesten hebben gevolgd, of die een heel eenvoudige invoer willen gebruiken voor alleen de meest basale gegevens. Door gegevens over de eileg en het succes van een nest te verzamelen, draag je bij aan onderzoek naar veranderingen in vogelpopulaties. 

Doel

Basale broedbiologische data bijeenbrengen om veranderingen in broedsucces en legbegin van vogelsoorten te volgen.

Welke soorten

In principe zijn nestkaarten van alle soorten welkom, inclusief vogels in de eigen tuin en in nestkasten. Denk bijvoorbeeld aan Spreeuw, Heggenmus, Merel en Ringmus. Contact vooraf met het Sovonkantoor is noodzakelijk als de waarnemer zich wil richten op:

  • (ernstig) bedreigde soorten van de Rode Lijst
  • soorten die beschermd zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet
  • soorten die verstoringsgevoelig zijn

Werkwijze

  • Neem je registratiebewijs van Sovon altijd mee als je nesten controleert.
  • Gegevens omtrent nest (aantal eieren of jongen, stadium) per bezoek noteren
  • Geef ook gegevens van mislukte nesten consequent door.

Doorgeven

Via de online module Nestkaart Light 

Handleiding

In deze handleiding zijn alle stappen te bekijken die je zet om een nestkaart light in te vullen. Een uitgebreide handleiding met de gedragscode en andere wetenswaardigheden is hier te downloaden.

Resultaten

Op deze pagina is precies te zien hoeveel nestkaarten er van alle soorten en in alle jaren zijn verzameld. Impressies en tips voor nestonderzoek verschijnen in de digitale nieuwsbrief. Van enkele soorten worden de gegevens gebruikt in de jaarlijkse broedvogelrapporten

Meedoen

Meedoen kan als je voldoende soortenkennis hebt en bereid bent om zeer voorzichtig (volgens aanwijzingen in Gedragscode) te werk te gaan. Nieuwe deelnemers dienen een registratiebewijs van Sovon te hebben, dat hier is aan te vragen. Hiermee is een ontheffing op de verboden in de Wet Natuurbescherming niet nodig.