Nieuwe Limosa uit!

Er is weer een nieuwe Limosa. Ditmaal artikelen over Zeearenden, Boerenzwaluwen, Fitissen en Tjiftjaffen.

De eerste Limosa van de nieuwe jaargang 92 is uit. Na bijna een kwart eeuw is dat de eerste jaargang zonder Hans Schekkerman in de gelederen van de Limosa-redactie.  Maar liefst 23 jaar lang was hij redacteur van Limosa, waarvan 14 jaar eindredacteur. Het is zodoende niet verwonderlijk dat de redactie daar in het nieuwe nummer even bij stil staat.

Broedende Zeearenden in Nederland

In deze nieuwe Limosa een uitgebreid artikel over broedende Zeearenden in Nederland. In 2006 kwam de soort voor het eerst tot broeden in Nederland (Oostvaardersplassen) en sindsdien nam de stand toe tot 14 paren in 2018. Het leidde tot de oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland en die stelde dit uitgebreide artikel over vestigingspatroon, de aantalsontwikkeling, broedsucces, dispersie en overleving van Nederlandse Zeearenden samen.

Opvettende Boerenzwaluwen

Voordat Boerenzwaluwen zuidwaarts trekken, werken ze aan hun conditie door in Nederland nog op te vetten. Langs de Randmeren nabij Elburg werden in de periode 1999-2014 3104 Boerenzwaluwen op gemeenschappelijk slaapplaatsen in rietland gevangen. Deze werden gemeten en gewogen en op basis van die gegevens kon gekeken worden naar hoe mannetjes, vrouwtjes en jongen opvetten voor de najaarstrek, en ook naar het verschil tussen jaren.

Verder in deze Limosa

Twee korte bijdragen over respectievelijk Kleine Rietganzen die massaal op geoogste maïsakkers foerageren in Friesland en over een jonge Scholekster op Rottumerplaat die door een Bontbekplevier wordt geadopteerd. Op de Sovon-projectpagina’s een uitgebreide uitwerking van de contrasterende trends van Fitis en Tjiftjaf en of veranderingen in reproductie en overleving de verschillende populatietrends kunnen verklaren. Per abuis is de openingsfoto van dat artikel overigens gespiegeld geplaatst, waardoor de Fitis op de foto voor Tjiftjaf wordt uitgemaakt en vice versa. Een gecorrigeerde versie van het Sovon-stuk vindt u hier (pdf). De NOU doet verslag van het vierde weekendcongres eerder dit jaar in Haren.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!