vogels

U heeft gezocht op 292, er zijn 9 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
9 resultaten
 1. Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2011 publicatie

  De onderhavige rapportage betreft de vierde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee. Deze deelrapportage omvat de analyse van de trends in de aantallen water- en broedvogels in gebieden ...

  Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013

 2. De vogels van Aersoldweerde publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl). Rap_2013-47_AersoltweerdeZK.pdf 2013/47 Vogel R.L. 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2016

 3. Missie Natuur – Bijzondere natuur op defensieterreinen basispagina

  Met pakweg 24.000 hectare aan oefen-, schiet- en luchtmachtterreinen is defensie na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de grootste terreinbeheerder in Nederland. Primair bedoeld voor de geoefendheid van de krijgsmacht, blijken er op de terreinen veel ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2013

 4. Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012. publicatie

  Rap_2014-08_Trendanalyse_Wadvogels_1990-2012.pdf 2014/08 Ens B.J., Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Marx M., van den Bremer L., van Kleunen A., van Roomen M.W.J. & van Winden E. 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2014

 5. Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde (Nature) basispagina

  Insectenetende vogels gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en BMP-trends van algemene, ...

  Laatst gewijzigd: 18 oktober 2017

 6. Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen publicatie

  Door Area Development Twente is verzocht om een inschatting te maken van de geluidseffecten van voorgenomen ontwikkelingen op de broedvogels en vleermuizen. In deze rapportage wordt beschreven welke verwachtingen we hebben ten aanzien van de beïnvloeding ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017

 7. Onderzoek naar verstoring watervogels basispagina

  Waarom verstoringsonderzoek? De Nederlandse wetlands, zoals de Wadden en de Delta, behoren tot de belangrijkste van Europa. Hoewel ze bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen ...

  Laatst gewijzigd: 14 augustus 2017

 8. Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 publicatie

  Download het rapport   2017/30 Bruno J. Ens, Romke Kleefstra, Erik van Winden, Farisia Polwijk, Marjan Vroom, Els van der Zee, Anneke Rippen & Marten Sikkema 2017 Sovon Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek Rapport ...

  Laatst gewijzigd: 21 juli 2017

 9. Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines publicatie

  Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant is in beeld gebracht wat de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat is voor broedvogels en wintervogels. Tevens is op verzoek van de Provincie onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2020