Kustvogels

Scholekster | Harvey van Diek

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa. Ze vormen voor veel watervogels een cruciale schakel in het netwerk van wadgebieden op de Oost-Atlantische trekroute, een gebied dat zich uitstrekt van de uitgestrekte toendra's van Noordoost-Canada en Centraal-Siberië tot het uiterste zuiden van Afrika.

Bovendien zijn het Waddengebied en de Delta belangrijk bolwerken voor karakteristieke duin- en kustbroedvogels, waarvan er inmiddels vele op de Rode Lijst staan.

Hoewel Waddenzee en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er  ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels. Het is zaak voortdurend een vinger aan de pols te houden, niet alleen door vogeltellingen maar ook door nader onderzoek.

Hoe gaat het met de kustvogels in Nederland Sovon Strandplevier

Status

»Hoe gaat het met de kustvogels in Nederland? 

Verstoring Waddenzee Sovon

Verstoring

»Wat is het effect van vaarrecreatie, begrazing en andere verstoringen?

Reproductiemeetnet Waddenzee Sovon Broedsucces Waddenvogels

Broedsucces

»Reproductiemeetnet Waddenzee verzamelt informatie over broedsucces 

Scholeksters Nederland ringen Bruno Ens Sovon

Kleurringen 

»Wadertrack. Waarnemingen geringde kustvogels leveren belangrijke informatie over verspreiding en overleving.

Bodemdaling waddenzee vogelonderzoek Sovon

Bodemdaling

»Langlopend onderzoek naar effecten bodemdaling op vogels in Waddengebied