Maatschappelijke rol Sovon

Missie, doel en kernwaarden

In Nederland is het spanningsveld tussen het intensieve landgebruik en de kwaliteit van het leefgebied voor vogels overal zichtbaar. Tegelijkertijd heeft Nederland zich internationaal gebonden aan afspraken om de kwaliteit van belangrijke vogelgebieden op peil te houden of te verbeteren. Sovon beweegt zich als onafhankelijke kennisorganisatie binnen dit spanningsveld met als ambitie om het natuurbeleid en (natuur)beheer te ondersteunen met vogel­informatie en zo bij te dragen aan kennisvermeerdering. De ambities van Sovon vloeien voort uit onze visie dat objectieve informatie over vogels nodig is om de kennisvragen vanuit het natuurbeleid, beheer en maatschappij te kunnen beantwoorden. De resultaten van door Sovon uitgevoerde monitoring en veel ander onderzoek zijn openbaar te raadplegen. Daarbij zorgen we voor borging van kwaliteit, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Kernactiviteiten

Met behulp van een uitgebreid netwerk van gemotiveerde vrijwillige vogelwaarnemers volgen we de ontwikkelingen van alle in Nederland in het wild voorkomende vogelsoorten op de voet aan de hand van meetnetten. Naast het aanreiken van duidelijke methodieken voor het veldwerk besteden wij veel aandacht aan het communiceren van de resultaten naar de tellers en in de opleiding van nieuwe tellers. Zij moeten immers hun inzet ervaren als een plezierige besteding van hun vrije tijd.

Daarnaast plaatsen we de veldgegevens in nader ecologisch of toepassings­gericht perspectief met behulp van een deskundige werkorganisatie; we willen immers veel weten over de ontwikkelingen van vogels, inclusief de mogelijke onderliggende oorzaken. Wat we kunnen oppakken is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de vragen van onze opdrachtgevers.

Om de veldgegevens goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk dat ongeveer eens per twintig jaar een actueel landsdekkend overzicht van het voorkomen van alle vogelsoorten beschikbaar is. Ook daarvoor is het vrijwilligers­netwerk ingezet en met succes; hun krachttoer zal in 2018 worden afgerond met de nieuwe vogelatlas.

Dit jaarverslag presenteert een overzicht van de in 2017 uitgevoerde activiteiten.

 

Organisatie

organogram Sovon

 

 

  • Statutaire naam: Sovon Vogelonderzoek Nederland
  • Vestigingsplaats: Nijmegen
  • Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Ledenraad

De Ledenraad is een afvaardiging van maximaal 40 leden, gekozen vanuit de twintig districten voor een periode van hooguit acht jaar. De Ledenraad ­vergaderde in 2017 tweemaal met het bestuur en had een belangrijke inbreng bij de nieuwe Meerjarenvisie 2018-2021, het daarbij behorende jaarplan en andere verenigingsactiviteiten, zoals de Vogelatlas. Daarnaast stelde de Ledenraad de jaarrekening 2016, begroting 2018 en de hoogte van de contributies vast. Een afvaardiging van de Ledenraad koos samen met een bestuurslid Ben Hulzebos als de Vrijwilliger van het Jaar 2017.

Het bestuur van Sovon houdt zich bezig met de toetsing en vaststelling van het beleid op hoofdlijnen. Ze heeft de dagelijkse leiding van het kantoor ­gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Ledenraad.

Zowel het lidmaatschap van het bestuur als van de Ledenraad zijn onbezoldigde functies. In de bijlage een overzicht van bestuursleden en hun nevenfuncties en de ledenraadsleden.

Bekijk het overzicht van bestuursleden en hun nevenfuncties, en de ledenraadsleden in 2017 »

 

Management Sovon

De dagelijkse leiding van het bureau is in handen van directeur Theo Verstrael, die daarbij wordt ondersteund door de drie afdelingshoofden Julia Stahl (Onderzoek), Carolyn Vermanen (Communicatie & Bedrijfsvoering) en Rob Vogel (Monitoring). Tezamen vormen ze het Management Team. De personele bezetting bedroeg gemiddeld over het jaar 53,2 fte. Op 31 december 2017 waren 60 medewerkers bij Sovon in dienst.

Samenwerking en partners

Als netwerkorganisatie werkt Sovon samen met veel partijen. Met veel organisaties wordt al jarenlang een intensieve relatie onderhouden, zoals met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijkswaterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, Vogelbescherming Nederland, de WOT Natuur & Milieu, terreinbeherende organisaties, verschillende adviesbureaus en internationaal met de EBCC en AEWA. Om oorzaken van veranderingen in verspreiding en aantallen van vogels te achterhalen, is kennis vanuit andere instituten van grote waarde; hiertoe behoren onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), het Vogelstrekstation en diverse universiteiten. Ook het Centre for Avian Population Studies (CAPS) draagt een belangrijke steen bij.

De samenwerking van organisaties die zetelen binnen NatuurPlaza loopt grotendeels via projecten zoals de kennisontwikkeling over exoten in het Nederlands Expertisecentrum Exoten (NEC-E). Met de aanstelling van de bijzonder hoogleraar Integrated Conservation Biology in 2016 is de samenwerking inhoudelijk verder versterkt. De werkrelatie met het Dutch Wildlife Health Centre is verder uitgebouwd omdat het aantal vragen over de rol van wilde vogels bij het voorkomen en de verspreiding van dierziekten toeneemt. De samenwerking met de soortenorganisaties loopt via verschillende projecten waaronder rond de Nationale Databank Flora & Fauna.

Verantwoord ondernemen

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de dagelijkse werkzaamheden van Sovon. Daarom stimuleert Sovon het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Bij de inkoop van kantoorinrichting kiezen wij bewust voor duurzame ­producten via gecertificeerde leveranciers. Medewerkers maar ook de achterban, worden gestimuleerd om digitaal te werken om papier te besparen. Waar mogelijk en wenselijk worden projectresultaten en rapportages digitaal aangeleverd.

Wet- en regelgeving

Bij het uitvoeren van projecten houdt Sovon zich aan de zorgplichten conform de vergunningen en ontheffingen die zij heeft voor het uitvoeren van vogelonderzoek, inclusief het controleren van nesten en vangen en zenderen van vogels. Sovon heeft bovendien een vergunning in het kader van de nieuwe Wet op de Dierproeven en ziet toe op het verantwoord omgaan met vogels die worden gevangen ten behoeve van onderzoek.

Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn in 2017 stappen gezet om tijdig aan de hierop van toepassing zijnde eisen te voldoen. Zo is de privacyverklaring in samenspraak met de ledenraad aangepast en is het beheer van en de toegang tot persoonsgegevens geïnventariseerd en getoetst aan de normen van de AVG. Belangrijk daarbij is de bepaling in de privacyverklaring dat derden geen inzage krijgen in persoonsgegevens die Sovon beheert.