Maatschappelijke rol

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft als missie kennis over in het wild voorkomende vogels in hun leefomgeving te vergroten. Wij doen dit door systematisch veldonderzoek, uitgevoerd door (vrijwillige) vogeltellers. Deze informatie wordt onder meer aangewend voor natuurbeleid en beheer. Onafhankelijkheid en objectiviteit kenmerken het werk in het veld en op kantoor. De resultaten van door Sovon uitgevoerde monitoring en ander onderzoek zijn openbaar te raadplegen.

Kernactiviteiten

Om de kennis omtrent de Nederlandse vogels op peil te houden, is een periodieke krachttoer nodig. Minstens eens per twintig jaar willen we een landdekkend overzicht van alle vogelsoorten realiseren. Daarnaast houden we door ‘oneindig’ doorlopende meetnetten een permanente vinger aan de pols.

Om dit te voor elkaar te krijgen, zijn verschillende landelijke en regionale vogelmeetnetten in het leven geroepen. De uitdaging is om die meetnetten aantrekkelijk te maken en te houden voor de achterban, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Ze moeten de inzet van hun vrije tijd ervaren als een plezierige en nuttige besteding, niet als een zwaar offer. Een tweede uitdaging is om de resultaten van de telprojecten goed te analyseren en ook te communiceren, zowel naar de achterban als naar opdrachtgevers of andere geïnteresseerden.

Een overzicht van de in 2016 uitgevoerde activiteiten en resultaten is te vinden in ons jaarverslag.

Organisatie

organogram Sovon

 

 

  • Statutaire naam: Sovon Vogelonderzoek Nederland
  • Vestigingsplaats: Nijmegen
  • Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Ledenraad

De Ledenraad is een afvaardiging van de leden, gekozen vanuit de twintig districten. Per district kunnen maximaal twee personen, voor een periode van hooguit acht jaar, zitting hebben. De Ledenraad vergaderde in 2016 tweemaal met het bestuur en  had een belangrijke inbreng bij het jaarplan en andere verenigingsactiviteiten, zoals het Atlasproject. Daarnaast stelde de Ledenraad de jaarrekening 2015, begroting 2017 en de hoogte van de contributies vast.

Het bestuur van Sovon houdt zich bezig met de toetsing en vaststelling van het beleid op hoofdlijnen. Ze heeft de dagelijkse leiding van het kantoor gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Ledenraad. Zowel het lidmaatschap van het bestuur als van de Ledenraad zijn onbezoldigde functies. Bekijk het overzicht van bestuursleden en hun nevenfuncties en de ledenraadsleden »

 

Management Sovon

De dagelijkse leiding van het bureau is in handen van directeur Theo Verstrael, daarbij ondersteund door de drie afdelingshoofden: Julia Stahl (Onderzoek), Carolyn Vermanen (Communicatie & Bedrijfsvoering) en Rob Vogel (Monitoring). Tezamen vormen ze het Management Team. De personele bezetting bedroeg gemiddeld over het jaar 52,6 fte. Op 31 december 2016 waren 60 medewerkers bij Sovon in dienst.

Samenwerking en partners

Sovon is bij uitstek een netwerkorganisatie. We werken samen met veel partijen, regelmatig in verschillende rollen, variërend van individuele tellers via een divers opdrachtgeverspalet naar samenwerkingspartners die aanvullen en kwaliteit bewaken. Met veel organisaties en instanties wordt al vele jaren een intensieve relatie onderhouden. Voorbeelden zijn  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),  Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken, provinciale diensten, Vogelbescherming Nederland, de WOT Natuur & Milieu en terreinbeherende organisaties. Om oorzaken van veranderingen in verspreiding en aantallen van vogels te achterhalen, is kennis vanuit andere instituten van grote waarde; hiertoe behoren onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), het Vogelstrekstation en universiteiten. Ook het Centre for Avian Population Studies (CAPS) draagt een belangrijke steen bij. Met de partners van Natuurplaza is, met de aanstelling van een bijzonder hoogleraar Integrated Conservation Biology, in 2016 een prachtig resultaat bereikt (zie elders). De werkrelatie met het Dutch Wildlife Health Centre is verder uitgebouwd.

Sovon maakt sinds 2016 geen deel meer uit van SoortenNL omdat het taakveld van dit samenwerkingsverband van vooral PGO’s (o.a. bescherming, beleidsbeïnvloeding) te weinig raakvlakken heeft met ons eigen werk. Deze samenwerking wordt nu op projectbasis ingevuld.

De meetnetten van Sovon vragen om een toegewijde inzet van duizenden vrijwilligers en hun organisaties, om externe kwaliteitsborging, methodologische ontwikkeling (inbreng CBS) en betrokken opdrachtgeverschap. Keer op keer blijkt deze formule goed in staat om passende antwoorden te vinden op veel vragen over in het wild levende vogels.

Verantwoord ondernemen

Duurzaamheid, milieu- en diervriendelijkheid staan hoog in het vaandel bij de dagelijkse werkzaamheden van Sovon. Daarom stimuleert Sovon het gebruik van openbaar vervoer en het continueren van een fiscaal vriendelijke fietsregeling voor het woon-werk verkeer van medewerkers, naast de inzet van energiezuinige voertuigen bij het professionele veldwerk. Bij de inkoop van kantoorinrichting kiezen wij bewust voor duurzame producten via gecertificeerde leveranciers. Medewerkers, maar ook de achterban, worden gestimuleerd om zo veel mogelijk digitaal te werken om papier te besparen. Zo worden inventarisatiegegevens in het veld in toenemende mate digitaal ingevoerd  via apps voor invoer en gegevensverwerking. Sovon heeft hiervoor  Avimap ontwikkeld, dat  gratis beschikbaar wordt gesteld. Met opdrachtgevers wordt overlegd of projectresultaten en – rapportages eventueel digitaal geleverd kunnen worden en via de website openbaar gemaakt. Dat betekent een reductie in energie, inkt en papierverbruik.

Bij het uitvoeren van projecten houdt Sovon zich aan de zorgplichten conform de ontheffingen die zij heeft voor het vangen en hanteren van dieren en planten binnen van de Flora- en faunawet. Sovon heeft bovendien een vergunning in het kader van de nieuwe Wet op de Dierproeven en ziet toe op het verantwoord omgaan met vogels die  worden gevangen ten behoeve van metingen of ander onderzoek.