Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

zaterdag 7 september

De buitenplaats, Earnewâld

 

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, de Friese Vrijwilligersdag Natuur.

Het programma bevat lezingen, workshop, excursies en een informatiemarkt. Deelname (inclusief koffie/thee en lunch) is gratis, maar aanmelden is verplicht. Voor de workshops en excursies geldt een beperkt aantal deelnemers; hiervoor kunt u zich inschrijven bij uw aanmelding. De hele dag door is er alle gelegenheid om lezingen te volgen of de stands te bezoeken en met elkaar in persoonlijk contact te komen.

Lezingen theaterzaal

1 De uitdaging van samenleven met de wolf - Martin Drenthen
3 Recent onderzoek aan de Noordse woelmuis in Fryslân - Nico Beemster
5 Waar halen ze het vandaan? Braakballen van kerkuilen verklappen verspreiding van muizen - Jasja Dekker
7 Op zoek naar Grutto, Kievit en  Gele Kwik:  een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslan - Jelle Postma
9 Het belang en de charme van slaapplaatstellingen - Sjouke Scholten
11 Mijn berm bloeit! Hoe bloemrijk zijn de bermen in Friesland? - Sascha van der Meer
13 Landelijk Meetnet Flora 2002-2018 inrichting en resultaten - Piet Zumkehr en Bouwe Talsma

Lezingen grote zaal boven

2 Meervleermuizen tellen door vrijwilligers, hoe kan dat? - John Melis
4 Addergebroed op laagveen: reptielen in Easterskar - Raymond Creemers
6 Monitoring van vissen en amfibieën in Friesland - kansen voor vrijwilligers - Rolf van Leeningen
8 Korstmossen als indicator voor stikstof en klimaat - Laurens Sparrius & Henk-Jan van der Kolk
10 Het voorkomen van groenknolorchis in Friesland op de eilanden en in het veen toen en nu - Henk Jansen
12 Broedvogelmonitoring van houtwallen en elzensingels in Fryslân - Marten Sikkema en Gerrit Tuinstra
14 info volgt

Inschrijven

Voor de workshops en excursies geldt een beperkt aantal deelnemers; hiervoor kunt u zich inschrijven bij uw aanmelding.

Workshops

1 Exotenparade. Leer exoten herkennen! - Sascha van der Meer
2 Werven en binden van vrijwilligers, hoe doe je dat? - It Fryske Gea
3 Zicht op de nacht: vleermuismonitoring - Marcel Schillemans
4 Met de Argustelling de boer op - Henk de Vries en Gerdien Bos

Excursies

1 Herkenning van smalbladige fonteinkruiden - Michiel Verhofstad, Maik Janssen of Ruud Beringen & lokale gids Hinko Talsma - FLORON
2 Grote grazers van Friesland: ganzen herkennen en tellen - Menno Hornman - Sovon Deze excursie zit vol; inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk!
3 Algemene plantenexcursie - Herke Fokkema - Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) Deze excursie zit vol; inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk!
4 Mossen en Korstmossen in Earnewald & De Alde Faenen - Harry Waltje - BLWG/FFF/Floron

Locatie

De Buitenplaats, Koaidyk 6, 9264 TP Earnewald
De locatie is moeilijk bereikbaar met het OV. Bij het aanmeldformulier kunt u aangeven of u graag bij een treinstation opgehaald wil worden of juist iemand kan meenemen.

Aanmelden en meer informatie

Naar het inschrijfformulier

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân.