Veelgestelde vragen - Ganzen

Ieder beleid is gebaat bij betrouwbare, objectieve cijfers. Zonder je telinspanningen zouden er minder gegevens beschikbaar zijn. De gegevens die Sovon verzamelt, staan ter beschikking voor velerlei doeleinden, vaak met een beschermingsoogmerk, maar soms ook binnen discussies over mogelijke schade en beperking van populaties. Het beleid wordt bepaald door de overheid en andere instanties. Als je het niet eens bent met dit beleid, kun je je bezwaren uiten bij hen en/of bij actiegroepen.

We zullen die vraag overleggen met onze ledenraad. Ook zullen we ervoor waken dat het eventuele gebruik van onze gegevens op de juiste wijze gebeurt en zullen we gebruikers wijzen op eventuele onjuiste interpretaties.

Sovon is niet betrokken geweest bij de plannen voor de reductie van de bij ons broedende ganzenpopulaties. De door Sovon verzamelde gegevens hebben daar tot dusverre geen rol in gespeeld. Sovon verzamelt met name gegevens over overwinterende ganzen, die volgens het akkoord buiten schot blijven. Bovendien wordt in het akkoord gesproken over het reduceren van aantallen tot een bepaald schadeniveau.