Pontische Meeuw, vrouw bij nest, Lelystad | Foto: Albert de Jong

Indrukken broedvogels 2019

Hoewel het nog veel te vroeg is voor de echte stand van zaken, zijn er natuurlijk dit jaar al wel indrukken over het broedseizoen. Ondanks het soms regenachtige of winderige weer (dat was vorig jaar wel anders...), hebben de meeste tellers hun inventarisatieronden goed kunnen doen.

Zeldzame soorten

In het Zuidlaardermeergebied staat de teller qua broedende Witwangsterns dit jaar op ruim 20. Sinds 2012 broeden ze bijna jaarlijks in dit gebied (alleen in 2016 in het Dannemeer). Nog even afwachten waar de teller uiteindelijk op uitkomt.

Het aantal broedende Pontische Meeuwen heeft dit jaar een sprong gemaakt. Landelijk van 2-3 broedparen t/m 2018 tot zeker 15 paar tot nu toe. Bij Lelystad broeden ruim 10 zuivere paren en op zeker twee plekken elders in het land werden ook paren gevonden. Daarmee lijkt deze oostelijke meeuw in ons land vaste poot aan de grond te hebben.

Schaarse soorten

Hoewel de Biesbosch overvol lijkt voor de Cetti’s Zanger, zit hij in andere delen van het land nog steeds flink in de lift. In de Ooijpolder bij Nijmegen ging de teller inmiddels door de 15 territoria. Vorig jaar bleef het aantal nog steken op 6-7 territoria. Ook op andere (nieuwe) plekken duikt deze explosieve zanger staat vaker op. Langs de Linge (Gld) zingen bijvoorbeeld ook al tientallen vogels, tot verbazing van de inventariseerder.

In Friesland beleeft men vergelijkbare taferelen als in 2014, toen tientallen paren Velduilen tot broeden kwamen als gevolg van een muizenrijke winter. Ook dit jaar pieken de muizenaantallen en inmiddels staat de teller qua broedparen van de Velduil in Friesland al op ruim 50. De nesten van deze stiekeme uilen worden zo goed mogelijk beschermd en we zijn een klein onderzoek naar de opvallende muizenrijkdom in relatie tot de uilen gestart. Weet je een (broedverdachte) Velduil te zitten, meld deze dan via velduil@sovon.nl, zodat we contact met je kunnen opnemen.

Kolonievogels

De kolonievogeltellingen van sommige soorten zijn nog in volle gang. Van de Blauwe Reiger zijn er gegevens van 200 kolonies bekend die dit voorjaar en in 2018 werden geteld. Op basis daarvan lijkt er (onder voorbehoud) sprake van een lichte toename van zo’n 5-8%. De steekproef gaat in totaal om zo’n 4000 paar, een flink deel van de landelijke populatie van zo’n 10.000 paar.

Algemene broedvogels

Van diverse tellers kregen we te horen dat de Grasmus, die het toch al zo goed doet de laatste jaren, dit jaar nog verder in de lift zou zitten. Uit de gegevens van de LiveAtlas (zie: https://liveatlas.sovon.nl/) blijkt de trefkans echter nog niet hoger dan in andere jaren. Bosrietzangers kwamen dit voorjaar laat aan, maar worden inmiddels inmiddels wel op redelijke sterkte gemeld in telgebieden. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Hoe het broedseizoen 2019 echt is verlopen weten we pas zodra al het noeste telwerk is ingeleverd.. En ook of er nog bijzondere soorten binnen onze landsgrenzen hebben gebroed. Kom je een zeldzame broedvogel tegen, meld deze dan even via deze pagina.