Natuurbeheer

Waar natuurbeheer gericht is op het herstellen of behouden van leefgebieden voor vogels, is de belangrijkste vraag of het voorgenomen beheer ook daadwerkelijk de bedoelde effecten bereikt.

Sovon doet onderzoek naar beheersmaatregelen die nodig zijn om de leefomstandigheden voor vogels gunstig te houden. Het onderzoek leidt tot praktische inzichten voor bos- en natuurbeheer waar terreinbeherende organisaties mee aan de slag kunnen.

Projecten

 

Soortenherstel Veluwe »

Natura 2000-gebied Veluwe is met ruim 100.000 hectare één van de grootste natuurgebieden van Nederland. De provincie Gelderland staat samen met terreineigenaren en de recreatiesector voor de opgave om Natura 2000-doelstellingen voor de Veluwe te halen.

De Zwarte Specht op de Brabantse Wal »

Zwarte Spechten zijn bewoners van uitgestrekte bossen op arme zandgronden. Vooral in het zuiden van het land gaan hun aantallen achteruit. Met onderzoek naar hun voedselplekken en dieet voorzien we terreinbeheerders van kennis om maatregelen te nemen.

Onderzoek naar de Tapuit »

De Tapuit is als broedvogel in Nederland binnen enkele tientallen jaren sterk afgenomen. De verspreiding blijft tegenwoordig vrijwel beperkt tot de noordelijke helft van het land. De soort staat als ‘Bedreigd’ op de Rode Lijst. Wat zijn de oorzaken van de afname, en wat is er aan te doen?

Optimalisatie beheer Nachtzwaluw in Noord-Brabant »

De Nachtzwaluw is één van de prioritaire soorten van het natuurbeleid van de Provincie Noord-Brabant. De soort komt er voor in grote heide-, stuifzand en bosgebieden. In hoeverre resulteren beheersmaatregelen werkelijk in gunstige omstandigheden voor deze soort?