Zoute wateren

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa. Ze vormen voor veel watervogels een cruciale schakel in het netwerk van wadgebieden op de Oost-Atlantische trekroute, een gebied dat zich uitstrekt van de uitgestrekte toendra's van Noordoost-Canada en Centraal-Siberië tot het uiterste zuiden van Afrika.

Bovendien zijn het Waddengebied en de Delta belangrijk bolwerken voor karakteristieke duin- en kustbroedvogels, waarvan er inmiddels vele op de Rode Lijst staan.

Hoewel Waddenzee en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er  ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels. Het is zaak voortdurend een vinger aan de pols te houden, niet alleen door vogeltellingen maar ook door nader onderzoek.

Projecten

 

Populatiebiologie kustbroedvogels »

Met het project Wij&Wadvogels werkt Vogelbescherming Nederland aan het herstel van populaties van kustbroedvogels. Om te zien of deze maatregelen helpen, voert Sovon binnen dit project (monitorings)werkzaamheden uit. 

CHIRP »

CHIRP staat voor Cumulative Human Impact on biRd Populations. In het project onderzoekt Sovon met partners van het Center for Avian Population Studies wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters. 

Oost-Atlantische flyway monitoring »

In januari 2014 werd de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway gehouden: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. Sovon coördineert de Flyway-tellingen. In 2019/2020 vond er opnieuw een integrale telling plaats.

Bodemdaling en wadvogels »

Sinds 2007 vindt gaswinning plaats in de Waddenzee. Er bestaan zorgen dat de verwachte bodemdaling hierdoor van invloed is op de aantallen vogels die van droogvallende platen gebruik maken. Sovon doet onderzoek hiernaar met behulp van telreeksen van meer dan dertig jaar lang.

Oog voor het wad »

Wadlopers, speedboten, een Slechtvalk of de vogelteller zelf. Het zijn (potentiële) verstoringen van vogels in de Nederlandse getijden-gebieden. Oog voor het Wad is een project voor watervogeltellers die langs de Nederlandse kust actief zijn.

Reproductiemeetnet Waddenzee »

Sinds 2005 verzamelt Sovon op systematische wijze informatie over het broedsucces van karakteristieke broedvogels van de Nederlandse Waddenzee. Zo kunnen we negatieve ontwikkelingen bij langlevende vogelsoorten signaleren voordat de aantallen teruglopen.

Mosselwad »

In 2011 startte Mosselwad, het project voor de monitoring van het herstel van mosselbanken in de Waddenzee. Sovon onderzocht de aantallen vogels en hun gedrag op de mosselbanken. Iedereen kon meehelpen door vogels op camerabeelden te tellen. Eind 2016 is het project afgerond.