Kleinschalig cultuurlandschap

Door intensieve landbouwmethodes staan akkers en graslanden steeds meer onder druk. Het kleinschalige cultuurlandschap verdwijnt daardoor. Soorten als de veldleeuwerik, patrijs en ringmus laten door deze veranderingen een sterke afname zien. Onderzoek van Sovon leidt tot meer kennis over habitateisen en populatieontwikkeling van karakteristieke soorten van het kleinschalig cultuurlandschap.

Projecten

 

Cursus Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling »

Steenuilen in het plangebied? Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar en ecologen krabben zich achter de oren. Wat nu? Geen situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want de steenuil geniet een jaarrond bescherming.

Onderzoek achteruitgang Steenuilen »

De Steenuil is de afgelopen decennia in aantal achteruitgegaan als gevolg van veranderingen in de leefomgeving, zoals verlies van nestgelegenheid en verslechterende voedselomstandigheden. Om de soort te behouden, is meer kennis nodig van de factoren die de populatie aansturen.