Akker- en weidevogels

Dankzij de monitoring van de verspreiding van akker- en weidevogels en het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken, heeft Sovon veel kennis over de aantalontwikkelingen van deze vogels en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben.

Aanvullend onderzoek naar reproductie en sterfte van akker- en weidevogels geeft inzicht in de mogelijkheden voor herstel van de populaties van akker- en weidevogels.

Projecten

 

Buijtenland van Rhoon »

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Sovon draagt zorg voor de inventarisatie van vogels in dit omvangrijke project.

Proeftuin Van Pallandtpolder »

In de Van Pallandtpolder op het eiland Goeree-Overflakkee komen vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samen. Sovon gaat, met inzet van de vrijwilligers van Natuur en Landschap Goeree Overflakkee jaarrond de akkervogelstand monitoren. 

Jaar van de Patrijs »

Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Daarom was 2013 was het Jaar van de Patrijs. 

Wintervoedsel voor akkervogels »

Het voedselaanbod in de winter op akkers is voor veel vogelsoorten ontoereikend. Om te beoordelen in hoeverre overwinterende vogels geholpen kunnen worden met opvangmaatregelen, zijn in 2008-2011 experimenten uitgevoerd in Zeeuws-Vlaanderen.