SVI | Vogelrichtlijn | Rode Lijst

Voor het maken en evalueren van natuurbeleid en -bescherming is veel behoefte aan overzichten van de populatiestatus van vogelsoorten in Nederland. Sovon heeft veel informatie over de aantallen en verspreiding van vogels in Nederland, veranderingen daarin en verklarende factoren. We hebben veel ervaring met het samenvatten van deze kennis in landelijke en provinciale staat van instandhouding van vogelsoorten, rode lijsten en rapportages in verband met internationale wetgeving en verdragen, zoals de Vogelrichtlijn en AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds)

Projecten

 

Staat van Instandhouding Natura-2000 »

De Staat van Instandhouding (SvI), zoals geformuleerd binnen de Habitatrichtlijn, is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. Sovon heeft de staat van instandhouding bepaald van alle vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.

Rode Lijst »

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert.

Onderzoek in Natura2000 gebieden »

Wanneer u een project wilt uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied is een beoordeling nodig om mogelijke schadelijke effecten op de natuurwaarden na te gaan. Sovon kan u bij het maken van zo’n beoordeling ondersteunen.