Welke rol spelen landbouw en predatie door roofdieren bij de achteruitgang?

Predatie door roofdieren is inderdaad een belangrijke oorzaak van verlies van nesten en kuikens, zo blijkt uit een groot predatie-onderzoek aan het begin van deze eeuw (Teunissen et al 2005) en uit de  samenvatting van gegevens in de Weidevogelbalans 2013. Forse kanttekening bij de gegevens uit de Weidevogelbalans is dat het vooral om nesten gaat die actief beschermd worden. Uit het predatie-onderzoek blijkt dat predatie de sterke afname van weidevogels niet volledig verklaart. Vroeg maaien, verdroging van de grond door ontwatering en veelvuldig bewerken van akkers in de broedtijd zijn belangrijke verliesoorzaken die ook de kans op predatie verhogen.

Overigens is de Kievit niet de enige soort uit agrarisch gebied die achteruitgaat; dit geldt voor bijna alle weide- en akkervogels (behalve de graseters, zoals ganzen, verschillende Vogelbalansen), maar ook andere soortgroepen (Living Planet Report). De reeds lang voortgaande intensivering van de landbouw heeft vergaande gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland en in Europa.