Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 en 2009

De Agrarische natuurverenigingen die samenwerken in het samenwerkingsverband Veelzijdig Boerenland (voorheen Natuurlijk Platteland West) spelen via de uitvoering van agrarisch natuurbeheer een belangrijke rol bij het behoud van de weidevogelpopulaties in West-Nederland. In dat kader beheren ze een gezamenlijke oppervlakte van ca. 60.000 ha. Het meeste beheer vindt plaats onder de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de organisatiekosten voor samenwerkingsverbanden
(SAN-OS), dienen de resultaten van het beheer eens per drie jaar te worden getoetst. Dit vindt plaats via
een kartering van de broedende weidevogels. In 2006 vond de eerste kartering plaats en in 2009 de
tweede. In deze rapportage wordt vooral ingegaan op de resultaten van gebieden die in beide jaren
onderzocht zijn.

Document: 

Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 en 2009_rap2010_13.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2010/13 / A&W-rapport 1511

Auteurs: 

Teunissen W. & Koopmans M.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland / Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Nijmegen/ Veenwouden

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands