Weidevogelmeetnet: trends van Nederlandse weidevogels

Periode
Sinds 1990

Doel
Het Weidevogelmeetnet heeft als doel om op basis van wetenschappelijke gegevens uitspraken te kunnen doen over de toe- en afname van weidevogels.

Trend
Het landelijke Weidevogelmeetnet levert goede schattingen op van de landelijke trends in weidevogels. Het meetnet laat zien dat in de eerste jaren van het meetnet de bolwerken voor weidevogels redelijk stand leken te houden, maar dat er daarna een duidelijke kentering in was gekomen.
Vooral de veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam en in het Groene Hart liepen toen leeg, terwijl in die periode in de vaak als marginaal aangeduide gebieden (Hogere Zandgronden en in mindere mate het Rivierengebied) een minder sterke afname was te zien.
Inmiddels is dit beeld veranderd. De veengebieden laten weer een lichte toename zien, terwijl in het rivierengebied en de zeekleigebieden van Zuid-Nederland de afname sterk is toegenomen.

Zorg
Er zijn natuurlijk altijd voorbeelden van gebieden waarin weidevogels het nog steeds goed doen. Maar gemiddeld nemen de aantallen af. Dit gebeurt het sterkst in de door agrariërs beheerde gebieden wat onder meer leidt tot een afname in het aantal aanwezige soorten.
De laatste berekeningen laten zien dat veel soorten in het agrarisch gebied het in de laatste vijf jaar gemiddeld nog slechter doen dan in de voorgaande jaren. Dit is reden voor zorg. Is het voor de Grutto 5 voor 12, dan is het voor de Veldleeuwerik en Scholekster inmiddels 1 voor 12.

Maatregelen
Kennelijk ontbreekt het ons nog steeds aan voldoende kennis om het proces van afname tot staan te brengen omdat genomen maatregelen niet verstrekkend genoeg, dan wel te vrijblijvend van karakter zijn. Het Weidevogelmeetnet is een onderdeel van het Broedvogelmeetnet en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Provincies.