Weidevogelkerngebieden Noord-Holland; vergelijking van vier scenario’s

Voor een provinciale gedachtenontwikkeling over de toekomst van het weidevogelbeheer in Noord-Holland zijn vier scenario’s uitgewerkt en vergeleken. De uitwerking is gebaseerd op de zogenaamde kerngebiedenbenadering (Teunissen et al., 2012; Melman et al., 2012). De scenario’s hebben uitsluitend betrekking op (zoekgebieden voor) kerngebieden en lopen onderling uiteen voor wat betreft beheer door terreinbeherende organisaties of door agrarische natuurverenigingen, ligging binnen de EHS of ook daarbuiten. Voor elk scenario is bepaald wat de verbeteropgave is voor drooglegging, openheidsverstoring en beheer. De scenario’s zijn onderling vergeleken voor areaal, verbeteropgave (drooglegging, verstoring/openheid, beheer), kosten en de te verwachten populatieomvang voor grutto, tureluur, kievit, scholekster en slobeend. De bepaling van de verspreiding van de weidevogels is gebaseerd op Kernel-density berekeningen op basis van inventarisaties, aangevuld met modelberekeningen voor de niet-geïnventariseerde delen. Voorspellingen van de te verwachten weidevogelaantallen zijn gebaseerd op boosted regression trees.

Document: 

rap_2013-23_weidevogelkerngebieden_Noord-Holland.pdf

Rapportnummer: 

2013/23 Alterra-Document2 A&W-rapport 1899

Auteurs: 

Sierdsema H., Schotman A.G.M., Oosterveld E.B & Melman Th.C.P.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Alterra/Sovon Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Wageningen/Nijmegen/Feanwâlden

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands