Trends watervogels

Trendgegevens watervogeltellingen (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RWS & CBS)

In deze tabel staan de landelijke trendcijfers van watervogels, afgeleid van de maandelijkse watervogeltellingen die in heel Nederland worden uitgevoerd. Voor de zeevogeltrends worden de systematische trektellingen van kusttelposten (www.trektellen.nl) en systematische vliegtuigtellingen op de Noordzee gebruikt. Bij de zeevogelsoorten worden de trends d.m.v. indexen weergegeven, bij de terrestrische soorten als seizoensgemiddelden. Dit seizoensgemiddelde is gebaseerd op het totaal van alle maandelijkse tellingen, gedeeld door 12 (het aantal maanden van het jaar). Het gaat dus om aantallen en niet om relatieve cijfers. Er is dan ook geen startjaar dat op 100 wordt gesteld. Een jaar is bij de watervogeltellingen een seizoen, van juli tot en met juni. 1975 staat voor juli 1975 tot en met juni 1976. Bij de meeste soorten is de classificatie van de trends gebaseerd op de vergelijking van het laatste seizoen t.o.v. 1980/81, bij enkele soorten start de reeks in een later seizoen (zie de kolom startjaar). Voor een aantal soorten zijn geen jaarrondtellingen beschikbaar, hier is een midwinteraantal of seizoensmaximum gegeven.

De beoordeling van de trend is gebaseerd op die van alle monitoringprojecten die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden uitgevoerd. De trendberekening wordt uitgevoerd met het programma TrendSpotter.


sterke toename: significante toename van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in de stand in 15 jaar tijds) / strong increase (>5% per year)
toename: significante toename van <5% per jaar / moderate increase (<5% per year)
stabiel: geen significante aantalsverandering / stable
matige afname: significante afname van <5% per jaar / moderate decrease (<5% per year)
sterke afname: significante afname van >5% per jaar (minimaal halvering in de stand in 15 jaar tijds) / strong decrease (>5% per year)
onzeker: geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk (meestal sterke fluctuaties) / trend not known (for example strong fluctuations)


De gegevens in deze tabel zijn vrij te gebruiken, mits als bron Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon, RWS & CBS, www.sovon.nl worden genoemd

Document: 

trends_watervogels_2018-19.xlsx

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands