Watervogels tellen langs de Oost Atlantische vliegroute

Marc van Roomen (Sovon)

Nederland is een belangrijk watervogelland. De hier aanwezig wetlands vormen cruciale broed-, doortrek en wintergebieden voor populaties komend uit een regio van Noordoost Canada tot midden Siberië in het noorden en zuidelijk tot in Zuid-Afrika. 

Voor een goede bescherming en beheer van Nederlandse gebieden en gebruik en interpretatie van de kennis over de aantallen en trends in Nederland is het noodzakelijk dit te kunnen vergelijken met het totale plaatje. Hoe groot zijn de internationale populaties, waar bevinden ze zich op verschillende momenten in het jaar en wat zijn de veranderingen in aantallen?  Bij de aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed is er afgesproken tussen  de Waddenzee landen om het verzamelen van deze kennis langs de flyway te stimuleren en te ondersteunen. Sinds de start van dit voornemen, in 2013, is Sovon betrokken bij de organisatie van deze flyway monitoring, samen met Wetlands International en BirdLife International en met financiering van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Tijdens dit verhaal zullen resultaten worden getoond van de meest recente analyses tot en met 2017 en wordt er vooruit gekeken naar de nieuwe grote telling van januari 2020.