Watervogels in Nederland in 2006/2007

In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland van juli 2006 tot en met juni 2007 werden uitgevoerd. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen- en zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen en maandelijkse tellingen in selectie van gebieden) en de midwintertelling in januari. Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland en agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen. Tijdens de midwintertelling worden nog een groot aantal kleinere wateren en agrarisch gebied op alle soorten watervogels geteld.

Document: 

Watervogels in Nederland 20062007_rap2008_04.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2008/04

Auteurs: 

Hustings, F., Koffijberg, K., van Winden, E., van Roomen, M., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep, Soldaat, L.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands