2013, Jaar van de Patrijs

Wat is er bekend over de Patrijs?

Het Jaar 2013 is door Sovon Vogelonderzoek Nederlanden Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Directe aanleiding is de afname met 95% sinds de zestiger jaren waardoor de soort dreigt te verdwijnen uit Nederland. Ter voorbereiding is een literatuurstudie uitgevoerd naar de demografie van en beheermaatregelen voor de Patrijs.

Demografie

De Patrijs is in heel Europa sterk afgenomen. Het populatieverloop kan worden onderverdeeld in drie perioden:

  1. De periode vóór de zestiger jaren, met zeer hoge dichtheden, vooral gestuurd door de kuikenoverleving.
  2. De periode na 1960 en vóór 1970/1980 waarin de populatie sterk afneemt door een afname in kuikenoverleving (voedseltekort door pesticiden) en geschikt broedhabitat (schaalvergroting).
  3. De periode na 1970/1980, met een verdere maar langzamere afname, vooral door predatie van broedende hennen en nesten, doordat de jacht op predatoren is afgenomen. Ook de adultenoverleving in de winter lijkt in deze periode belangrijk.

Populatiemodellen

Deze factoren komen bovenop de nog steeds lage kuikenoverleving. Om te achterhalen welke demografische factoren de grootste invloed hebben op de populatieontwikkeling van de Patrijs werden populatiemodellen gebruikt. Op basis van literatuurstudie is onderzocht welke modellen hiervoor het meest geschikt zijn.

Beheer

Het tweede deel van het rapport bevat een overzicht van potentieel geschikte beheermaatregelen op basis van een literatuurverkenning.

Download

Download de publicatie »