Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009

In de “Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006) in het kader van de nieuwe gaswinningen” werden een aantal problemen gesignaleerd m.b.t. het gebruik van de reguliere vogelmonitoring als monitoring “met de hand aan de kraan”. Deze problemen zijn nader onderzocht in het rapport “Monitoring van vogels in de Waddenzee met de hand aan de kraan” (Ens et al. 2008a). De inzichten uit de eerdere rapportages en de voortgangsrapportage van 2009 zijn waar mogelijk toegepast in deze voortgangsrapportage over 2010 van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de aantallen wadvogels en broedvogels als gevolg van de in 2007 gestarte gaswinning in de Waddenzee. Een poweranalyse van de monitoring-gegevens liet zien dat de statistische power van de reguliere monitoring laag is. Sinds de voortgangsrapportage van vorig jaar is de statistische methode verder aangescherpt om betrouwbaarder te kunnen toetsen. 

Document: 

Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009_rap2011_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/01

Auteurs: 

Wiersma P., van Winden E., Koffijberg K., Oosterbeek K., Zoetebier D. & Ens B.J.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands