Veldinventarisaties

Een beheersadvies of effectrapport begint bij een goed inzicht in de natuurwaarden van een gebied. Welke soorten komen er voor? Hoeveel en waar precies? En zijn er trends te ontdekken ten opzichte van eerdere jaren? In overleg met u gaan we na welk type inventarisatie het beste bij uw vraag past. 

Wat kunnen we voor u doen?
Sovon heeft specialisten in dienst die inventarisaties van zowel broedvogels als niet-broedvogels uitvoeren. Ze werken volgens vaste methoden van Sovon op basis van het Broedvogel Monitoring Project, de algemene standaard voor broedvogelkarteringen in Nederland. Speciale computerapplicaties zoals ons autoclusterprogramma zorgen voor een efficiënte verwerking en presentatie van de gegevens.

Portfolio

Broedvogelinventarisaties

  • Zowel klein- als grootschalige gebiedsinventarisaties en zowel eenmalige inventarisaties als meerjarige meetnetten
  • Integrale kartering op basis van de BMP-methode
  • Voor terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en overheden
  • Conform eisen SNL en/of ANLb

Soortgerichte inventarisaties

  • Voor een specifieke onderzoeksvraag of beheersvraagstuk (bijvoorbeeld onderzoek Blauwe Kiekendieven op Waddeneilanden of slaapplaatstellingen in Natura 2000-gebieden)
  • Maatwerk gericht op beschermde soorten in het kader van ruimtelijke ingrepen

Avimap

Adviesbureaus en individuele professionele karteerders kunnen gratis gebruik maken van het vernieuwde invoersysteem van Sovon voor broedvogelkarteringen. Met het systeem kun je gemakkelijk mobiel en online je telgegevens invoeren, verwerken door automatisch te clusteren en controleren. Ook krijg je toegang tot een omgeving voor het kunnen genereren van veldkaarten, verspreidingskaarten en export-opties op basis van de ingevoerde gegevens.
Lees meer »