Verstoring van Scholeksters door vliegtuigen op de Vliehors

Henk-Jan van der Kolk (Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen)

Miljoenen vogels maken jaarlijks gebruik van de Waddenzee om er op te vetten tijdens de trekperiode of om er te overwinteren.

Tegelijkertijd vinden er in de Waddenzee tal van menselijke activiteiten plaats die vogels kunnen verstoren en zorgen voor energieverspilling. De Scholekster is één van de vogelsoorten die in grote aantallen in de  Waddenzee verblijft en mogelijk last heeft van verstoring. Op de Vliehors (Vlieland) hebben Scholeksters in het militaire oefenterrein van de luchtmacht te maken met alle vormen van verstoring uit de lucht: Straaljagers, helikopters, transportvliegtuigen, maar ook kleine burgervliegtuigjes en roofvogels. Door middel van observaties in het veld en het zenderen van Scholeksters meten we nauwkeurig hoe lang en ver vogels vliegen na verstoring en wat de gevolgen zijn voor foerageren tijdens laagwater. De resultaten zijn verassend: De impact van verstoring verschilt enorm tussen verschillende typen vliegtuigen. Wat kan deze verschillen verklaren? En hoe verstoringsgevoelig zijn Scholeksters eigenlijk en zijn er maatregelen nodig om verstoring te beperken?