Verstoorde voedselketens

Broedvogels proberen zich aan de veranderende klimaatomstandigheden aan te passen. Hun mogelijkheden zijn echter beperkt. Bij verschillende zangvogels is dat uitgezocht,  o.a. door het team van Christian Both. Een voorbeeld is de Bonte Vliegenvanger.

Vroegere rupsenpiek

Bonte Vliegenvangers moeten, net als veel andere zangvogels, profiteren van het moment waarop de aantallen rupsen pieken. Dat was voorheen begin juni, net wanneer de jonge vogels geboren waren. Door hogere winter- en voorjaarstemperaturen valt de rupsenpiek inmiddels twee weken eerder.

Aanpassing mogelijk?

De aankomst van Bonte Vliegenvangers valt tegenwoordig iets vroeger dan enkele decennia geleden. Bovendien gaan ze nog sneller dan voorheen over tot nestbouw en eileg. Het is echter niet voldoende gebleken om het moment van voedselaanbod en voedselbehoefte perfect te synchroniseren.

Mismatch verschilt per habitat

De mismatch tussen broedcyclus en voedselaanbod is het grootst in de rijke loofbossen, die de meest uitgesproken rupsenpiek kennen. In zulke bossen nemen de aantallen Bonte Vliegenvangers dan ook af. In gemengde bossen, vooral op de noordelijke zandgronden, is de situatie gunstiger.