Theo Verstrael

Titel(s): 

Drs.

afdeling: 

Directeur

functie: 

Directeur

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

theo.verstrael@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

Onderzoeksveld: 

Zie mijn linkedIn profiel  

 

 

Expertise: 

In de loop der jaren heb ik expertise opgebouwd in de volgende werkvelden:

  • management van een kennisorganisatie
  • personeelsbeleid
  • aansturing van onderzoek
  • opbouwen en onderbouwen van relatienetwerken
  • beleidsvoorbereiding en -advisering
  • ínternationale samenwerking

CV: 

Zie mijn linkedIn profiel  

 

 

Publicaties: 

Boeken

Ommering, G. van & T.J. Verstrael, 1987. Vogels van Berkheide. 10 jaar vogelpopulatie-onderzoek in het duingebied Berkheide. Werkgroep Berkheide, Leiden/Stichting Publicatiefonds Duinen, Leiden. 212 pp.

Verstrael, T.J., 1987. Weidevogelonderzoek in Nederland: een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985. Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 's-Gravenhage.

 
Bijdragen aan boeken

Verstrael, T.J., 1992. Vossen: de terugkeer van een oude bekende. In: IVN Leiden. Beleef het duin. Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, p. 191-199.

Verstrael, T.J., 2002. Vogels van Berkheide: stormachtige ontwikkelingen. In: G. van der Bent, G. van Ommering & R. van Rossum (red.). Dwars door de duinen. Een verkenningstocht van Den Haag naar Noordwijk. Van den Berg Kantoorboekhandel, Katwijk, p. 167-173.

Verstrael, T.J., 2006. Nachtegaal. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998 – 2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden, p. 344-345.

Verstrael, T.J., 2006. Kneu. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998 – 2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden, p. 476-477.

 
Artikelen

Braak, C.J.F. ter, A.J. van Strien, R. Meijer & T.J. Verstrael, 1994. Analysis of monitoring data with many missing values: which method? In: E.J.M. Hagemeijer & T.J. Verstrael (eds). Bird Numbers 1992. Distribution, monitoring and ecological aspects. Statistics Netherlands, Voorburg, pp. 663-673.

Daemen, B.A.P.J., F. Hustings, R. Lensink & T.J. Verstrael, 1991. Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in 1986/87-1988/89. Limosa 64(2): 51-60.

Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & T.J. Verstrael, 1997a. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1992-93. Limosa 71(1): 11-26.

Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & T.J. Verstrael, 1997b. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1994. Limosa 71(3): 101-112.

Joop, P., T.G.Y. van den Broek, J. Cronau & T.J. Verstrael, 2008. Van soortbeschermingsplannen naar leefgebiedenbenadering. De Levende Natuur 109 (3): 79-81.

Keizer, P.J., G. van der Schee & T.J. Verstrael, 1998. Van gazon naar natuur. Infrastructurele Ontwikkelingen 1998: 155-174.

Pavert, R.R. van de, C.A.M. van Swaay & T.J. Verstrael, 1994. Het Dagvlinder-monitoring project, de eerste drie jaar. Kwartaalbericht Milieustatistieken / CBS 11(1): 17-23.

Siepel, H., H. Siebel, T.J. Verstrael, A.B. van der Burg & J.J. Vogels, 2009. Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De Levende Natuur 110(3): 124-129.

Strien, A.J. van, L. van Duuren & T.J. Verstrael, 1991. Monitoringprojecten met vrijwilligers: moeilijkheden en mogelijkheden. Landschap 8(3): 177-189.

Strien, A.J. van, J. Pannekoek, E.J.M. Hagemeijer & T.J. Verstrael, 2004. A loglinear Poisson regression method to analyse bird monitoring data. Bird Census News 13: 33-39.

Strien, A. van, P. Vos, E.J.M. Hagemeijer, T.J. Verstrael & A.W. Gmelig Meyling, 1994. De gevoeligheid van twee landelijke vogelmeetnetten. Limosa 67: 67-75.

Swaay, C.A.M. van, S. Collins, G. Dusej, D. Maes, M.L. Munguira, L. Rakosy, N. Ryrholm, M. Šašic, J. Settele, J. Thomas, R. Verovnik, T.J. Verstrael, M.S. Warren, M. Wiemers, & I. Wynhoff, 2010. Do's and don'ts for butterflies of the Habitats Directive. Nature Conservation 1: 73-153.

Turnhout, C. van & T.J. Verstrael, 1999. Is het aanbod van beukennootjes van invloed op de aantallen in Nederland overwinterende zaadeters? Limosa 72(4): 162-165.

Verstrael., T., 1996. Research on breeding birds in Dutch dune areas. Landscape and Urban Planning 34(3-4): 301-313.

Verstrael, T.J., 2000. Landelijk meetnet flora in wegbermen in oprichting. Via Natura (4), 6-7.

Verstrael, T.J., 2005. Vlinders en libellen in het soortenbeleid. Vlinders 20 (1): 16-19.

Verstrael, T.J., 2009. Werken met de leefgebiedenbenadering vergt open mind. Doen & Laten (1): 6.

Verstrael, T.J., 2010. Nieuw economisch denken kantelpunt voor natuurbescherming. De Levende Natuur 111 (2): 85-86.

Verstrael, T.J., T.G.Y. van den Broek, J. Cronau, R. van Westrienen, W. Wiersinga & H.L. Schimmel-ten Kate, 2008. Nieuw perspectief voor bedreigde biodiversiteit? De Levende Natuur 109(3):

Verstrael, T.J. & A.J. van Dijk, 1997. Vos of grassen? Broedvogels in de Nederlandse duinen sinds 1984. Limosa 70: 163-178.

Verstrael, T.J., R. Meijer & B.A.P.J. Daemen, 1990. Hoe goed is de BMP-steekproef? Limosa 63 (4): 153-160.

Verstrael, T.J., A. Vliegenthart & I. Koopmans, 2010. De GaN: ook goed voor vlinders en libellen! Vlinders 25 (2): 7-9.

Zande, A.N. van der & T.J. Verstrael, 1985. Impacts of outdoor recreation upon nest-site choice and breeding success of the Kestrel. Ardea 73(1): 90 - 98.

Rapporten

Bielen, P., R. Cuperus, R. Eertman, M. Harte, C. van der Gaag, M. Kolen, B. Roels, R. van den Tempel, R. Kuil, R. Wezenberg, T.J. Verstrael & J. Zijlmans, 2003. Wie is er bang voor de korenwolf? De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en de implementatie daarvan in het nationale natuurbeschermingsrecht. 'Vraag-en-antwoord'-boekje. Bestuurlijk Juridische Kaderreeks 2003. RWS Hoofdkantoor van de Waterstaat, Den Haag.

Dijk, A.J., F. Hustings & T.J. Verstrael, 1994. SOVON Broedvogelverslag 1992. SOVON Monitoringrapport 1994/03, SOVON, Beek/Ubbergen.

Dijk, A.J., F. Hustings, H. Sierdsema & T.J. Verstrael, 1996. SOVON Broedvogelverslag 1994. SOVON Monitoringrapport 1996/06, SOVON, Beek/Ubbergen.

Sierdsema, H., M. van Roomen, R. Vogel & T.J. Verstrael, 1997. Vogels in Nederland 1900-1995 : rapportversie bijdrage PGO-jaarboek 1996. Sovon Onderzoeksrapport 1997/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Smidt, J.T. de, A.J.M. Jansen, J.M.  Schouwenaars & T.J. Verstrael, 2006. Advies over het herstelplan Wooldse Veen en Witte Veen: eindrapportage van de Adviescommissie Wooldse Veen en Witte Veen. Rapport Directie Kennis, Ministerie van LNV, Ede.

Swaay, C.A.M. van, A. Cuttelod, S. Collins, D. Maes, M. López Munguira, M. Sasic, J. Settele, R. Verovnik, T.J. Verstrael, M. Warren, M. Wiemers & I. Wynhoff, 2010. European Red List of butterflies. Luxembourg, Publication Office of the European Union.

Turnhout, C. van & T.J. Verstrael, 1998. 15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland. Resultaten van de PTT-evaluatie. Achtergronddocument. SOVON-onderzoeksrapport 1998/02. SOVON/CBS, Beek-Ubbergen/Voorburg.

Verstrael, T.J., 2008. Nachtegaal. In: J. van der Winden, K.L. Krijgsveld, H. Inberg & R.C. Fijn, 2008. Beschermingsplan Duin- en Kustvogels. Basisrapport deel B. Vogelbescherming Nederland, Zeist/Bureau Waardenburg, Culemborg.

Verstrael, T.J., J. Bouwman, R. Kleukers, H. Turin, R. Verhagen & H.H. de Vries, 2003. Prioritaire insecten en andere ongewervelden in Noord-Brabant. Rapport VS2003.22, De Vlinderstichting, Wageningen

Verstrael, T.J., B. van den Hengel, P-J. Keizer, A.J.M. van Schaik, H. de Vries & S. van den Berg, 1999. Rijksbermen ... rijke bermen! Ministerie van V&W, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Verstrael, T.J. & V. Mensing, (red.), 2003. Landelijke dekking en vernieuwings-urgentie van verspreidingsgegevens van flora en fauna in Nederland. VOFF-rapport 2003-01. Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, Nijmegen.

Verstrael, T.J., T. Termaat, R. Slaterus, H. van Dieck, K. Oosterbeek, R. Vogel, D. Zoetebier, J. Kranenbarg, R. Creemers, R. Zollinger, R. Beringen, A.J. Rossenaar & K. Mostert, 2006. Verspreidings- beelden en biotoopbeschrijvingen van Flora- en faunawetsoorten in de Rijkswateren. VOFF Rapport nr. 2006.010 Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, Nijmegen.

 

Bijdragen int. congressen

Hagemeijer, E.J.M. & T.J. Verstrael, 1994. Bird Numbers 1992: distribution, monitoring and ecological aspects. 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th, 1992. CBS, Voorburg/Heerlen & SOVON, Beek-Ubbergen.

Hagemeijer, E.J.M. & T.J. Verstrael, 1994. Bird numbers 1992: distribution, monitoring and ecological aspects: poster appendix. Proceedings of the 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th, 1992. CBS, Voorburg/Heerlen & SOVON, Beek-Ubbergen

Strien, A.J. van, E.J.M. Hagemeijer & T.J. Verstrael, 1992. Estimating the probability of detecting trends in breeding birds: often overlooked but necessary. Bird numbers 1992: International Conference of IBCC and EOAC, 14-18 September 1992, Noordwijkerhout, The Netherlands.

Vries, H. de & T.J. Verstrael, 2009. Perspectives of the new Dutch species conservation strategy. 2nd European Congress of Conservation Biology (ECCB): "Conservation biology and beyond: from science to practice": Prague, Czech Republic, 1-5 September 2009. Czech University of Life Sciences, Faculty of Life Sciences, Prague.

Warren, M.S., T.J. Verstrael, D. Maes, J. Settele, C.A.M. van Swaay & I. Wynhoff, 2005. Butterfly Conservation Europe: aims and operating principles of the new umbrella organisation. In: Warren, M.S. & A. Pullin (organizers). Lepidoptera as indicators of biodiversity conservation : 5th Int. symposium: Southampton University 8th - 10th April 2005. Butterfly Conservation, East Lulworth Wareham.