Telrichtlijnen broedvogels

Hoe en wanneer ga je tellen? Hoe kies je jouw telroute? Op welk onderdeel van het onderzoek ga jij je toeleggen? Per soort zijn richtlijnen voor inventariseren opgesteld. Deze staan als bijlagen in verschillende handleidingen. De richtlijnen verhogen de kwaliteit van de inventarisatie en kan bovendien het plezier in de telling vergroten.

Online
Een deel staat ook online, per soort. We hopen dat we daarmee waarnemers op velerlei wijze van dienst zijn: bij de voorbereiding van een telling waarbij bepaalde soorten centraal staan, bij de uitvoering van de telling zelf (waar moet ik op letten?) en bij de interpretatie van waargenomen gedrag.

In ontwikkeling
De huidige pagina’s vormen nog geen afgerond geheel. Het is de bedoeling dat dit deel van de website verder zal worden uitgebouwd. Allereerst zullen de broedvogelpagina’s waar mogelijk worden voorzien van illustratieve foto’s van biotopen of karakteristiek broedvogelgedrag, pdf’s van relevante (en gemakkelijk te raadplegen) artikelen en wellicht opnamen van minder bekende geluiden.
Daarnaast willen we pagina’s toevoegen die betrekking hebben op andersoortige tellingen dan broedvogelonderzoek, zoals de watervogeltelling.  

Verantwoording
Bij het opstellen van de teksten is gebruik gemaakt van verschillende publicaties:

  • Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell (P. Südbeck et al., 2005
  • Handboek Vogelinventarisatie (Hustings et al. 1985) 
  • Handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (van Dijk et al. 2004)

Verder is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van professionele inventariseerders van Sovon, (vastgelegd in een intern document door Willem van Manen) en andere collega’s.

Onderhoud, aanpassing en uitbouw van de deelsite digitale inventarisatierichtlijnen vallen onder verantwoording van Gerard Troost (algehele aansturing), John van Betteray (beeldmateriaal) en Fred Hustings (teksten).

Reageren?
De teksten zijn niet 100% volledig en waterdicht. Er zullen altijd waarnemers zijn die andere, soms zelfs tegenstrijdige ervaringen hebben. Voor zover deze de bestaande tekst wezenlijk kunnen aanvullen, worden de betreffende waarnemers uitgenodigd om de eigen ervaringen kort en bondig uit te schrijven en te sturen aan Fred Hustings (fred.hustings@sovon.nl).

Indien noodzakelijk en mogelijk, zullen de bestaande teksten dan worden aangepast. Dat geldt niet voor de interpretatiecriteria incl. fusieafstanden, die overlappen met die van de meest recente broedvogelhandleiding, en die voorlopig niet aangepast zullen worden. Vooral tips voor het veldwerk zijn welkom.

Wanneer foto’s in een later stadium worden toegevoegd, zullen richtlijnen worden opgesteld voor mensen die interessant materiaal willen aanleveren. De eigendomsrechten blijven bij de fotograaf.