Teloorgang van Tapuiten in Nederland

Herman van Oosten (Oenanthe ecologie)

De Tapuit is een van de mooiste Nederlandse zangvogels. Echter, de soort is tegenwoordig erg zeldzaam als broedvogel in Nederland. Vergrassing van zijn leefgebied, door verzuring, vermesting en de afname van het konijn, wordt vaak gezien als verklaring voor de tapuitenafname. Maar naast vergrassing spelen andere factoren ook een rol, zij het van onbekende omvang.

Ten tijde van Het Grote Verdwijnen in de jaren tachtig verdwenen de Tapuiten ook van terreinen waar de vegetatie niet was veranderd. En tegenwoordig zijn er terreinen langs de kust die zowel in vegetatiehoogte als nestgelegenheid geschikt lijken te zijn als broedgebied. Toch worden deze gebieden niet gesierd door elegante Tapuiten.

Tijdens zijn lezing wil Herman aan de hand van gegevens die verzameld zijn in de duinen bij Castricum onderzoeken hoe waarschijnlijk het is dat eventuele veranderingen in de insectenfauna een rol hebben gespeeld bij de tapuitenachteruitgang. En waarom komen Roodborsttapuiten eigenlijk wel veel voor?