Onderzoek naar de Tapuit

De Tapuit is als broedvogel in Nederland binnen enkele tientallen jaren sterk afgenomen. Van de duizenden paren in de jaren zeventig bleven er 250-290 over in 2010. De verpreiding blijft tegenwoordig vrijwel beperkt tot de noordelijke helft van het land. Wat zijn de oorzaken?

Onderzoek Tapuit

Bij het onderzoek naar de afname van de Tapuit werkt Sovon nauw samen met Stichting Bargerveen. Het onderzoek spitst zich toe op broedsucces, overleving, voedsel en habitatgebruik. Veldwerk vindt plaats in de duinen van Noord-Holland en het Aekingerzand in Drenthe. Daarnaast onderzoekt Sovon sinds 2016 de kleine broedpopulatie Tapuiten op Texel. 

Habitatfactoren

De belangrijkse reden voor de sterke afname als broedvogel is landschappelijke verandering. De Tapuit zoekt al lopend over de grond zijn voedsel. Lage, open en kruidenrijke vegetaties zijn in de duinen en in heidegebieden echter vervangen door hoge gesloten grasvegetaties of struwelen. Dit is een gevolg van 'vermesting' (hoge stikstofdepositie) en afgenomen konijnenvraat (gedecimeerd door opeenvolgende ziektes).

Recreatie

Intensieve recreatie blijkt een aanvullende factor van betekenis te zijn. In duingebieden ten zuiden van Den Helder bleken Tapuiten in afgesloten delen een 3-4 maal hogere dichtheid te hebben dan in opengestelde gebieden. Binnen opengestelde gebieden zijn er weer verschillen tussen delen met maar één fiets- of wandelpad en delen met een netwerk van paden (en daar is de dichtheid het laagst). Waarnemingen bij nesten op de Veluwe suggereren dat er op dagen met drukke recreatie onvoldoende voedsel voor de nestjongen wordt aangebracht.

Let op kleurringen

Wij roepen vogelaars op om goed te letten op kleurringen bij Tapuiten in de Noordhollandse duinen. Waarnemingen van gekleurringde Tapuiten die zich elders als broedvogel vestigen zijn erg waardevol voor ons onderzoek. Geef dergelijke waarnemingen daarom zo snel mogelijk aan ons door, ook als de kleurringcombinatie niet (volledig) is afgelezen. We kunnen er dan eventueel zelf nog achteraan gaan. 

Geef kleurringen door aan Frank Majoor »