Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg

Analyse stikstofgevoeligheid in vijf Natura 2000-gebieden

Depositie van stikstof (NH3 en NOX) wordt algemeen beschouwd als één van de grootste knelpunten van de Nederlandse natuur. In Natura 2000-gebieden kan stikstofdepositie niet alleen gevolgen hebben voor habitattypen maar ook voor leefgebieden van vogelsoorten, waarvoor krachtens de Vogelrichtlijn beschermde gebieden zijn aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor deze vogelsoorten zijn geformuleerd aan de hand van leefgebieden. Een vogelrichtlijngebied dient voldoende leefgebied in voldoende kwaliteit te hebben voor het voorkomen van minimaal een van te voren vastgesteld aantal broedparen.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen ex. Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998, dienen projecten of activiteiten die kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie dan ook kritisch te worden beschouwd. De initiatiefnemer lukt het echter vaak niet om significante gevolgen te beoordelen, hetgeen leidt tot het weigeren van vergunningen of vernietiging door de Raad van State. Door gebruik te maken van de ‘beste wetenschappelijke kennis ter zake’ kan het vergunningentraject zorgvuldiger en met minder juridische risico’s worden doorlopen. Dit pleit voor een onderzoek dat als beoordelingskader gebruikt kan worden. De Provincie Limburg heeft het initiatief genomen dit onderzoek te laten uitvoeren door een samenwerkingsverband van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Onderzoekscentrum B-Ware en Bureau Natuurbalans – Limes Divergens.

Voor vijf Limburgse Natura-2000-gebieden (Weerter- en Budelerbergen, Meinweg, Maasduinen, Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel) is de stikstofgevoeligheid van het leefgebied onderzocht, voor de vogelrichtlijnsoorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Als basisinformatie is de huidige trend en staat van instandhouding van de betrokken vogelsoorten per gebied opgenomen. Daarbij is de autonome ontwikkeling van de kwaliteit van het leefgebied voor de verschillende soorten beoordeeld op basis van het huidige beheer.

 

Document: 

Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg EINDrapport 20121217 LR.pdf

Rapportnummer: 

2012/50

Auteurs: 

Lemaire A.J.J., Brouwer E., Krekels R., van Kleunen A., Mensing V., Scherpenisse M., Sierdsema H. & Tomassen H.B.M.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, B-WARE Research Centre B.V., Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands