Schatting van de huidige en toekomstige gewasschade door Canadese Ganzen in Nederland

Het Faunafonds wil door middel van deze opdracht betrouwbaar schadecijfermateriaal verzamelen over de Canadese Gans, om een objectieve beoordeling van gewasschade en bepaling van de omvang van het probleem mogelijk te maken. Goede cijfers over de huidige en toekomstige verwachte schade zijn essentieel voor de onderbouwing van het faunabeleid. Dit rapport vormt een aanvulling op de risicoanalyse voor Canadese Gans soort die uitgevoerd is in opdracht van het Team Invasieve Exoten (Ministerie van EL & I).

Document: 

Schatting van de huidige en toekomstige gewasschade door Canadese Ganzen in Nederland_rap2011_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2011/01

Auteurs: 

Lemaire A. & Wiersma P.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands