Romke Kleefstra

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & sr. veldmedewerker

vestiging: 

Leeuwarden

e-mail: 

romke.kleefstra@sovon.nl

telefoon: 

024-7410410

Expertise: 

 • Avifauna Waddenzee, Friesland en Lauwersmeer
 • Grootschalige broedvogelkarteringen moeras- en waddengebied
 • Ganzen, wad- en watervogels (populatiedynamiek, verspreiding, overwintering)
 • Tekstschrijver, redacteur
 • Coördinatie en uitvoering tellingen hoogwatervluchtplaatsen, ganzen, watervogels, slaapplaatsen, ruiconcentraties en broedvogels
 • Slaapplaatstellingen (o.a. ganzen, steltlopers, reigers, kiekendieven)
 • Soortgericht onderzoek broedvogels (o.a. reproductie, voedselecologie): Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Zeearend, Bruine Kiekendief, steltlopers, meeuwen, sterns, Velduil e.a.

CV: 

 • Autodidact. Sinds 1998 werkzaam bij Sovon als veldmedewerker en o.a. coördinator van watervogelmonitoring in de Waddenzee, Binnenlandse Steltlopertellingen in Nederland (Goudplevier, Kievit & Wulp) en Jaar van de Wulp. Voorheen o.a. ook coördinator watervogel- ganzen- en zwanentellingen Friesland en Noord-Holland, broedvogels en reproductie Waddenzee, districtscoördinator Friesland.
 • Sinds 2008 redactiesecretaris en redacteur Limosa (daarvoor hoofdredacteur en vormgever Twirre, tijdschrift voor natuuronderzoek in Friesland, 1998-2007).
 • Lid Joint Monitoring for Migrating Birds group (JMMB) namens Sovon t.b.v. internationale watervogelmonitoring in de Waddenzee (TMAP).
 • Lid van de internationale projectwerkgroep voor Goudplevier van de International Wader Study Group.
 • Coördinator en teller ruiende Bergeenden in de Nederlandse Waddenzee i.s.m. WaddenUnit
 • Oprichter en coördinator FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân (sinds eind jaren '90).
 • Mede-oprichter en secretaris Werkgroep Zeearend Nederland.

Publicaties: 

Artikelen

2021

 • Kleefstra R., Bijleveld A.I., van Dijk A.J., van Els P., Folmer E., van Turnhout C. & van Winden E. 2021. Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig. Limosa 94: 44-57.
 • Kleefstra R., van Dijk A.J., Nienhuis J., Schekkerman H. & van Turnhout C. 2021. Broedende Wulpen in Nederland: verspreiding, aantalsontwikkeling en broedsucces van een steltloper in zwaar weer. Limosa 94: 4-18.
 • van Rijn S., van den Berg A., de Boer P., Dekker J., Deuzeman S., Kleefstra R. & van Straalen D. 2021. Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2020. De Takkeling 29: 54-60.

2020

 • Kleefstra R. 2020. Stappen bij maanlicht: nachtelijk foerageergedrag van Kol- en Brandganzen rond een Friese slaapplaats. Limosa 93: 23-27.

2019

 • Horn H. & Kleefstra R. 2019. Opgedrongen adoptie jonge Scholekster door Bontbekplevier kent fatale afloop. Limosa 92: 28-31.
 • Kleefstra R. 2019. Een mogelijk geval van vogelpokken bij een jonge Bruine Kiekendief Circus aeruginosus. De Takkeling 27: 68-73.
 • Kleefstra R. & Schekkerman H. 2019. De 'krombekken' van Westhoek. Limosa 92: 65-73.
 • van Rijn S., van den Berg A., de Boer P., Dekker J., Deuzeman S., Kleefstra R. & Dirk van Straalen 2019. Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2019. De Takkeling 27: 204-209.
 • van Rijn S., van den Berg A., de Boer P., Dekker J., Deuzeman S., van Straalen D. & Kleefstra R. 2019. Broedende Zeearenden in Nederland in 2006-2018. Limosa 92: 3-15.
 • van Rijn S., van den Berg A., de Boer P., Dekker J., Deuzeman S., van Straalen D. & Kleefstra R. 2019. Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018. De Takkeling 27: 59-62.

2018

 • Kleefstra R. & Kuiper M. 2018. Jaar van de Wulp 2019 gaat van start. Sovon-Nieuws 31 (4): 10-11.
 • Polwijk F., Kleefstra R., van Winden E. & Ens B.J. 2018. Monitoring van verstoringsbronnen en verstoringen als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee. Limosa 91: 131-143.

2017

 • de Fouw J., Thorpe A.W., Bom R.A., de Bie S., Camphuysen C.J., Etheridge B., Hagemeijer W., Hofstee T., Jager T., Kelder L., Kleefstra R., Kersten M., Nagy S. & Klaassen R.H.G. 2017. Barr Al Hikman, a major shorebird hotspot within the Asian–East African flyway: results of three winter surveys. Wader Study 124: 10–25.
 • van Nus T. & Kleefstra R. 2017. Voorjaars- en zomerdieet van Slechtvalken in relatie tot voedselaanbod op de oostelijke Waddeneilanden. Limosa 90: 13-24.

2016

 • Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. 2016. Kieken in de bieten: vondst van een grote nazomerslaapplaats van Bruine Kiekendieven in een suikerbietenperceel in Fryslân. Limosa 89: 84-89.
 • Kramer J., de Groot E. & Kleefstra R. 2016. Een vissende Blauwborst. Limosa 89: 128-129.

2015

 • Jukema J., Kleefstra R., Postma J., Jukema J. & Stienstra D. 2015. Kwarteljaar 2011 bekeken vanuit Friese akkers. Limosa 88: 96-99.
 • Kleefstra R. 2015. Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus op slaapplaatsen in Friesland in de muizenrijke winter van 2014/2015. De Takkeling 23: 214-219.
 • Kleefstra R. 2015. Tweeduizend Grote zilverreigers in Fryslân! Twirre 25 (1): 26-28.
 • Kleefstra R., Barkema L., Venema D.J. & Spijkstra-Scholten W. 2015. Een explosie van Veldmuizen, een invasie van broedende Velduilen in Fryslân in 2014. Limosa 88: 74-82.
 • Kleefstra R. & Breidenbach J. 2015. IJsvogels in Fryslân en in Leeuwarden in het bijzonder: aantallen, verspreiding, trend, voedsel en bescherming. Twirre 25 (2): 12-17.

2014

 • Kleefstra R. 2014 De opmars van de Grote zilverreiger in Fryslân in de afgelopen negen jaar aan de hand van slaapplaatstellingen. Twirre 24 (2): 3-8.
 • Kleefstra R. 2014. Dodelijke verstrikking van een Buizerd Buteo Buteo in een braampje. De Takkeling 22: 71-74.
 • Kleefstra R. 2014. Gotland in het klein: broedende Brandganzen in de Oude Venen in 1999-2010. Limosa 87: 193-202.
 • Kleefstra R., van Roomen M., van Winden E. & Tanger D. 2014. Pleisterende Goudplevieren en Kieviten in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig. Limosa 87: 20-32.

2013

...

2012

 • Kleefstra R. & Spijkstra-Scholten W. 2012. Blauwe Kiekendieven op Mid-Friese slaapplaatsen in de winters van 2003/04-2010/11. De Takkeling 20: 60-71.
 • van Roomen M., Laursen K., van Turnhout C., van Winden E., Blew J., Eskildsen K., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Potel P., Schrader S., Luerßen G. & Ens B. 2011. Signals from the Wadden Sea: negative trends dominate among waterbird species depending on intertidal flats. Ocean & Coastal Management 68: 79-88

2011

 • Kleefstra R., Smit C., Kraan C., Aarts G., van Dijk J. & de Jong M. 2011. Het toegenomen belang van de Nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden. Limosa 84: 145-154.

2010

 • Kleefstra R. 2010. Brandganzen in de Alde Feanen, een jonge populatie in beweging. Twirre 21: 5-10.
 • Kleefstra R. 2010. De leegloop van het boerenland. Natura 107: 137.
 • Kleefstra R. 2010. Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland 1998-2010. Limosa 83: 160-167.
 • Kleefstra R. 2010. Nonnetjes in De Deelen. Twirre 21: 11-14.
 • Kleefstra R. 2010. Slaapplaatsen van ganzen: Nederlands ganzenbeleid versus Europees natuurbeleid. De Levende Natuur 111 (3): 136-140.
 • Kleefstra R. 2010. Slaapplaatstellingen van Aalscholvers en Grote Zilverreigers in Fryslân in de winter van 2008/2009. Twirre 21: 37-39.
 • Kleefstra R., Jellema G., Koopmans R. & de Vies D. 2010. Dakbroedsel van een Buizerd in de Alde Feanen in 2010. De Takkeling 18 (3): 247-251.
 • Kleefstra R., Pol M. & van der Veen M. 2010. Broedzorg voor een gevallen Buizerd. De Takkeling 18 (2): 132-137.

2009

 • Kleefstra R., Horn H., Leopold M. & Overdijk O. 2009. Kleine Zilverreigers in de Waddenzee: van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel. Limosa 82/3-4: 158-170.
 • Kraan C., van Gils J., Spaans B., Dekinga A., Bijleveld A., van Roomen M., Kleefstra R. & Piersma T. 2008. Molluscivore shorebirds on overexploited intertidal flats: food stocks and information about their distributions determine predator options at landscape scales. Journal of Animal Ecology 78: 1259-1268.

2008

 • Kleefstra R. 2008. Recordaantallen Grote zilverreigers in Fryslân in de afgelopen winter. Twirre 19 (2): 42-46.
 • Kleefstra R. 2008. Sozende Scholeksters op de Gerslootse slaapplaats. Twirre 19 (3):
 • Kleefstra R. & Spijkstra-Scholten W. 2008. Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus en Velduilen Asio flammeus profiteren van tijdelijke Mid-Friese braaklegging. De Takkeling 16 (1): 76-84.

2007

 • Bijlsma R.G., Bakker S., van Galen T., Kleefstra R., Mulder J. & de Vries C. 2007. Broedende roofvogels op het Friese vasteland: verspreiding, talrijkheid, trend en voedselkeus. De Takkeling 15 (1): 48-72.
 • Kleefstra R. 2007. Aalscholvers op slaapplaatsen in het Friese binnenland. Twirre 18 (1): 28-31.
 • Kleefstra R. 2007. Slapende Grutto’s in de Frieswykpolder revisited. Twirre 18 (3): 94-97.
 • Kleefstra R. & Jager K. 2007. De broedvogels van de Rottige Meente door de jaren heen. Twirre 18 (2): 71-79.

2006

 • Kleefstra R. 2006. Grote zilverreigers op slaapplaatsen in Fryslân. Twirre 17 (3): 94-97.
 • Kleefstra R. & Kramer J. 2006. De broedende ‘brandjes’ van de Jan Durks Polder in 2006. Twirre 17 (4): 142-145.
 • Kleefstra R. & Postma J. 2006. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2004. Twirre 17 (2): 2-11.

2005

 • Kleefstra R. 2005. De Brandgans, nieuwe kolonievogel in de Alde Feanen. Twirre 16 (3): 109-113.
 • Kleefstra R. 2005. De broedvogels van De Deelen 1983-2004. Twirre 16 (2): 73-79.
 • Kleefstra R. 2005. Grutto’s jaar na jaar te vroeg, massaal en zonder kroost op Friese slaapplaatsen. Twirre 16 (5): 211-215.
 • Kleefstra R. 2005. Dumpt de Purperreiger eieren in nesten van soortgenoten? Limosa 78 (3): 107-112.
 • Kleefstra R. 2005. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2003. Twirre 16 (1): 11-18.
 • Kleefstra R. 2005. Veldmuis doet aantal Blauwe Kiekendieven in Sneekermeergebied pieken in winter van 2004/2005. De Takkeling 13 (3): 187-191.
 • Kleefstra R. 2005. Werken aan het succes van de zwarte stern in Friesland. Vogelnieuws 15 (3): 21.
 • Kleefstra R. 2005. Zwarte sterns tussen de maïs: regenwormen als ontbijt. Twirre 16 (4): 157-159.
 • Kleefstra R. & Kleefstra J. 2005. Toevallige vangst van adult vrouwtje Bruine Kiekendief als verrassing in teleurstellend kiekenseizoen. De Takkeling 13 (3): 178-184.
 • Kleefstra R. & van Roomen M. 2005. Eurasian Golden Plovers and Nothern Lapwings in the Netherlands: trends in numbers and distribution 1975-2003. pp. 8-9. In: Gillings S. 2005. International workshop on passage and wintering Eurasian Golden Plovers. Wader Study Group Bulletin 108: 5-12.

2004

 • Kleefstra R. 2004. Aalscholvers op slaapplaatsen rond de zoete wateren van Fryslân. Twirre 15 (3): 78-82.
 • Kleefstra R. 2004. Boezemland, zomerpolders en moeras: de broedvogels van het Centrale merengebied van Fryslân. Twirre 15 (2): 49-55.
 • Kleefstra R. 2004. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2001 en 2002. Twirre 15 (1): 1-10.
 • Kleefstra R. 2004. Opnieuw een Canadese invasie? Twirre 15 (4): 115.
 • Kleefstra R. & Tanger D. 2004. Hoeveel ‘steltjes’ telde het binnenland in het najaar van 2003? SOVON-Nieuws 17 (2):9-10.
 • Kleefstra R. & Veenstra S. 2004. Prooikeuze van Blauwe Kiekendieven op een slaapplaats in het Sneekermeergebied in de winter van 2003/04. De Takkeling 12 (3): 199-204.

2003

 • Kleefstra R. 2003. De Boompieper als opkomend fenomeen in Friese laagveenmoerassen. Twirre 14 (1): 14-17.
 • Kleefstra R. 2003. Roofvogels in de midwintertelling. SOVON-Nieuws 16 (1): 13-14.

2002

 • Dijk A.J. van, van der Weide M., Kleefstra R., Zoetebier D. & Plate C. 2002. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1999. Limosa 75 (3): 103-122.
 • Kleefstra R. 2002. Broedresultaten van Kokmeeuwen in de Jan Durks Polder. Broednieuws 14: 4-6.
 • Kleefstra R. 2002. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2000. Twirre 13 (2): 29-37.
 • Kleefstra R., Alexander O. & Hooijmeijer J. 2002. ‘Koese op it wetter’: ganzen en zwanen op slaapplaatsen in Fryslân in 1998-2002. Twirre 13 (4): 109-118.
 • Kleefstra R. & Boele A. 2002. Watervogels op de Friese binnenwateren in het winterseizoen van 2000/2001. Twirre 13 (3): 87-94.
 • Koks B., Visser E., Draaijer L. & Kleefstra R. 2002. Grauwe Kiekendieven in Nederland in 2001. De Takkeling 10 (1): 56-73.

2001

 • Alexander O. & Kleefstra R. 2001. De Grote Karekiet: ‘a silent reminder’. Twirre 12 (5): 177-178.
 • Kleefstra R. 2001. De Zwarte Stern: een zorgenkindje onder de Friese kolonievogels. Twirre 12 (5): 176-177.
 • Kleefstra R. 2001. Het verschijnen van Grutto’s op een Mid-Friese slaapplaats in relatie tot het maaien van de eerste snee. Steltlopers: 3-7.
 • Kleefstra R. 2001. Kolonievogels 2000 (en de storm van 28 mei). SOVON-Nieuws 14 (1): 5.
 • Kleefstra R. 2001. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1999. Twirre 12 (3): 103-111.
 • Kleefstra R. 2001. Tureluurs van Grutto’s. Ofwel weidevogels inventariseren en beheren in de Warren bij Tijnje. Twirre 12 (2): 70-74.
 • Kleefstra R. 2001. Weidevogelbolwerk op z’n retour. Achteruitgang van weidevogels in de Heanmar bij Koudum. Twirre 12 (2): 54-56.
 • Kleefstra R. & Hendriksma J.T. 2001. Steltkluten in Fryslân in het voorjaar van 2000. Twirre 12 (1): 22-23.
 • Leys H. & Kleefstra R. 2001. Sterke toename Oeverzwaluw in 2000. SOVON-Nieuws 14 (1): 22.

2000

 • Bles A. & Kleefstra R. 2000. Boomnesten van Grauwe Ganzen in Fryslân in het voorjaar van 2000. Twirre 11 (3): 9-10.
 • Kleefstra R. 2000. Broedvogels van de Rottige Meenthe in 1999. Twirre 11 (4): 11-16.
 • Kleefstra R. 2000. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1998. Twirre 11 (2): 1-8.
 • Kleefstra R. & Bles A. 2000. Boomnesten van Grauwe Ganzen: een nieuwe trend? Limosa 73 (4): 148-150.
 • Roosma J., Kleefstra R. & Heide Y. van der, 2000. Mislukt grondbroedsel van Buizerd bij Aldeboarn. De Takkeling 8 (2): 125-127.

1999

 • Dijk A.J. van, Kleefstra R., Zoetebier D. & Meijer R. 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1997. Limosa 73 (2): 53-66.
 • Kleefstra R. 1999. Broedende Steltkluten in de Ezumakeeg in 1999. Twirre 10 (4): 15-17.
 • Kleefstra R. 1999. Zeldzame broedvogels in 1999. SOVON-Nieuws 12 (4): 10.
 • Kleefstra R. & Rintjema S. 1999. Kokmeeuwen in Fryske Gea-terreinen. De Levende Natuur 100 (6): 196-201.
 • Kleefstra R., Schut D. & Versluys M. 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1997. Twirre 10 (2): 1-8.

1998

 • Kleefstra R. 1998. Afwijkend broedsucces van Buizerds in Midden-Friesland in 1997? De Takkeling 6 (2): 127-129.
 • Kleefstra R. 1998. Broedvogelinventarisatie van het Neerlandsreid op Ameland in 1998. Vanellus 52 (6): 205-208.
 • Kleefstra R. 1998. Fan Botmar tot Kraenlân. Broedvogelinventarisatie van vier Fryske Gea-terreinen in het Zwettegebied in de Lage Midden van Friesland in 1997. Twirre 9 (1): 10-14.

Rapporten

2021

 • Ens B.J., Eckhardt R., Kampichler C., Kleefstra R., Schekkerman H., van Wijk J. & Nienhuis J. 2021. Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (nulmeting (T0) dynamisch zoneren). Sovon-rapport 2021/30. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., Bakker R., Buijs, R., de Boer P., Bekkema, M., Kampichler C., Kok I., van der Zee E. & Stahl J. 2021. Analyse van effecten van bodemdaling op hydrologie, vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2020. Sovon-rapport 2021/27 en A&W-rapport 20-261. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv., Feanwâlden.

 

2020

 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Kleefstra R., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2020. Watervogels in Nederland in 2017/2018. Sovon-rapport 2020/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2020. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020. Sovon-rapport
  2020/86. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2020. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020. Sovon-rapport 2020/85. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., Bakker R., Buijs, R., de Boer P., Bekkema, M., Kampichler C. & Stahl J. 2020. Analyse van effecten van bodemdaling op hydrologie, vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2019. Sovon-rapport 2020/22  en A&W-rapport 19-347. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv., Feanwâlden.
 • Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2020. Watervogels in het Lauwersmeer in 2018/2019. Sovon-rapport 2020/14. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2019

 • Bos D., Koopmans M., Kleefstra R., Koffijberg K. & Bekkema M. 2019. Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2019. Tweede jaar met kleirijperij en broedeiland. A&W-rapport 3261. Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, Feanwâlden
 • Bregnballe T., Kleefstra R., Scheiffarth G., Günther K., Hälterlein B., Ludwig J., Koffijberg K., Reichert G., Umland J., Frikke J., Hornman M., Körber P., Hansen M.B. & van Roomen M. 2018. Trends of waterbird populations in the Wadden Sea in comparison with flyway trends. In: van Roomen M., Nagy S., Citegetse G. & Schekkerman H. 2018 (eds). East Atlantic Flyway Assessment 2017: the status of coastal waterbird populations and their sites. Wadden Sea Flyway Initiative p/a CWSS, Wilhelmshaven, Germany, Wetlands International, Wageningen, The Netherlands, BirdLife International, Cambridge, United Kingdom.
 • Ens B.J., van Winden E., Kleefstra R., Vroom M. & van der Zee E. 2019. Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018. Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / Altenburg & Wymenga, Feanwâlden.
 • Kleefstra R. 2019. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2019. Sovon-rapport
  2019/53. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., Bakker R., Bekkema M., Buijs R., de Boer P., Ens B., Kampichler C. & Stahl J. 2019. Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018. Sovon-rapport 2019/24  / A&W-rapport 2552. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv., Feanwâlden.
 • Kleefstra R., Hormann M., Bregnballe T., Frikke J., Günther K., Hälterlein B., Körber P. & Scheiffarth G. 2019. Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2016/2017. Wadden Sea Ecosystem No. 39. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.

2018

 • Bos D., Kleefstra R., Hoekema F. & Koffijberg K. 2018. Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2017. Nul-monitoring in 2017 i.r.t. de Brede Groene Dijk. A&W-rapport 2415. Altenburg & Wymenga bv, Feanwâlden.
 • Bos D., Bruinzeel L., Kleefstra R., Koffijberg K. 2018 Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland. A&W-rapport 2506. Altenburg & Wymenga bv, Feanwâlden
 • Ens B.J., van Winden E., Kleefstra R., Vroom M. & van der Zee E. 2018. Monitoring vaarrecreatie Waddenzee. Deelrapport: Verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee - seizoenen 2016 & 2017. Sovon-rapport 2018/26 / A&W-rapport 2476 / Karekiet-rapport, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Bakker R., Beemster N., Bijkerk W., de Boer P., Buijs R., Ens B., Kampichler C. & Stahl J. 2018. Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017. Sovon-rapport 2018/15. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv., Feanwâlden.
 • Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2018. Watervogels in het Lauwersmeer in 2016/2017. Sovon-rapport 2018/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2018. Watervogels in het Lauwersmeer in 2017/2018. Sovon-rapport 2018/84. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & Klemann M. 2018. De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018. Sovon-rapport 2018/. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2017

 • Blew J., Günther K., Hälterlein B. Kleefstra R., Laursen K., Ludwig J. & Scheiffarth G. 2017. Migratory birds. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017. Downloaded DD.MM.YYYY. qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/migratory-birds
 • Ens B.J., Kleefstra R, van Winden E., Polwijk F., Vroom M., van der Zee E., Rippen A. & Sikkema M. 2017.Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016. Sovon-rapport 2017/30. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, Feanwâlden.
 • Kleefstra R. 2017. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017. Sovon-rapport 2017/68. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2016

 • Blew J., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Laursen K., Scheiffarth G. 2016. Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2013/2014. Wadden Sea Ecosystem No. 36. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.
 • Kleefstra R. 2016. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016. Sovon-rapport 2016/41. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2016. Grauwe Ganzen in De Deelen in 2016. Sovon-rapport 2016/42. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016. Watervogels in het Lauwersmeer in 2015/2016. Sovon-rapport 2016/43. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016. Watervogels in het Lauwersmeer in 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015. Sovon-rapport 2016/14. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., de Boer P. & Kampichler C.2016. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2016. Sovon-rapport 2016/44. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2015

 • Blew J., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Laursen K. & Scheiffarth G. 2015. Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988-2011/2012. Wadden Sea Ecosystem No. 34. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven.
 • Kleefstra R. 2015. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2015. Sovon-rapport 2015/51. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2015. Broedvogels van Snitser Mar en Wite en Swarte Brekken in 2015. Sovon-rapport 2015/76. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2015. Grauwe Ganzen in enkele terreinen van Staatsbosbeheer in Fryslân in 2015. Sovon-rapport 2015/57. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2015. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2015. Sovon-rapport 2015/58. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., Voslamber B., Stahl J. & Schekkerman H. 2015. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2014 en 2015: een onderzoek naar broedpopulaties, broedsucces en populatiebeheer. Sovon-rapport 2015/05. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Voslamber B., Kwak A.M.G., Kleefstra R., de Boer V. & Stahl J. 2015. Effectiviteit van opvanggebied voor zomerganzen bij Tetjehorn, 2014. Sovon-rapport 2015/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2014

 • Jager K. & Kleefstra R. 2014. Broedvogels van It Easterskar in 2013. Sovon-rapport 2014/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2014. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2013. Sovon-rapport 2014/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
 • Kleefstra R. 2014. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2014. Sovon-rapport 2014/39. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2014. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2014. Sovon-rapport 2014/40. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2013

 • Blew J., Günther K., Kleefstra R., Laursen K. & Scheiffarth G. 2013. Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988-2010/2011. Wadden Sea Ecosystem No. 31. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2013. Watervogels in Nederland 2011/2012. Sovon rapport 2013/66, RWS-rapport BM 13.27. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kempf N. & Kleefstra R. 2013. Moulting Shelduck in the Wadden Sea 2010-2012. Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, Germany; Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB).
 • Kleefstra R. 2013. Broedvogels van de Rottige Meente in 2013. Sovon-rapport 2013/51. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Roodbergen M., Kleefstra R., de Boer P., Marx L. & van der Winden E. 2013. Effecten van gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op de broed- en watervogels in het Lauwersmeer. Sovon-rapport 2013/20. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2012

 • Klemann M. & Kleefstra R. 2012. Broedvogels van Schiermonnikoog in 2012. Sovon-rapport 2012/37. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2012. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2012. Sovon-rapport 2012/39. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2012. Watervogels in het Lauwersmeer in 2011/2012. Sovon-rapport 2012/40. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2011

 • Kleefstra R. & de Boer P. 2011. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2001. SOVON-inventarisatierapport 2011/24. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., de Boer P. & Willems J. 2011. Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011. SOVON-inventarisatierapport 2011/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2010

 • Kleefstra R. 2010. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2010. SOVON-inventarisatierapport 2010/27. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. 2010. Broedvogels van de Alde Feanen en It Eilân in 2010. SOVON-inventarisatierapport 2010/28. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2010. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2010. SOVON-inventarisatierapport 2010/26. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R., de Boer P. & Willems J. 2010. Watervogels in het Lauwersmeer in 2009/2010. SOVON-inventarisatierapport 2010/25. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Laursen K., Blew J., Eskildsen K., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Lüerßen G., Potel P., Schrader S. 2010. Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1987-2008. Wadden Sea Ecosystem No. 30. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.

2009

 • Kleefstra R. 2009. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/28. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2009. Broedvogels van De Pine in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/32. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2009. Broedvogels van de Terkaplesterpuollen in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/29. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2009. Broedvogels van de Wite en Swarte Brekken in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/31. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2009. Broedvogels van Heanmar, Warkumer Nijlân en Wiske in 2009.SOVON-inventarisatierapport 2009/33. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2009. Broedvogels van het Snitsermar in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/30. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2009. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/27. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R., de Boer P., Willems J. 2009. Watervogels in het Lauwersmeer in 2008/2009. SOVON-inventarisatierapport 2009/26. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R., van Winden E. & van Roomen M. 2009. Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland: toelichting op gegevens van landelijke tellingen in oktober en november 2008. SOVON-informatierapport 2009/14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2008

 • Kleefstra R. 2008. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/25. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2007. Broedvogels van de Boswachterij Gaasterlân in 2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/26. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2008. Broedvogels in het Lauwersmeer in 2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/24. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R., de Boer P. & Willems J. 2008. Watervogels in het Lauwersmeer in 2007/2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2007

 • Kleefstra R. 2007. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2007. SOVON-inventarisatierapport 2007/21. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2007. Broedvogels van het Kuinderbos in 2007. SOVON-inventarisatierapport 2007/20. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2007. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2007. SOVON-inventarisatierapport 2007/19. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2006

 • Kleefstra R. 2006. Broedvogels van It Eilân-Oost in 2006. SOVON-inventarisatierapport 2006/35. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2006. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2006. SOVON-inventarisatierapport 2006/37. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & Jager K. Broedvogels van de Rottige Meente in 2006. SOVON-inventarisatierapport 2006/36. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. & Klemann M. 2006. Broedvogels van Schiermonnikoog in 2006. SOVON-inventarisatierapport 2006/38. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • van Roomen M., van Winden E., Koffijberg K., Ens B., Hustings F., Kleefstra R., Schoppers J., van Turnhout C., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2006. Watervogels in Nederland in 2004/2005. SOVON-monitoringrapport 2006/02, RIZA-rapport BM06.14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • van der Winden J. & Kleefstra R. 2006. Zwarte Sterns in Fryslân: verleden, heden en kansen voor de toekomst. Veldonderzoek naar broedsucces en habitatgebruik als basis voor toekomstig beheer en beleid. Rapport nr. 06-208. Bureau Waardenburg, Culemborg.

2005

 • Kleefstra R. 2005. Broedvogels van het Varkensland in 2005. SOVON-inventarisatierapport 2005/36. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2005. Broedvogels van de Westersanning in 2005. SOVON inventarisatierapport 2005/37. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2005. Watervogels in de Skarlannen in het Easterskar, slaapplaatstellingen en watervogeltellingen. FFF-rapport nr. 85. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. & de Boer P. 2005. Broedvogelmonitoring in Nationaal Park Lauwersmeer in 2005. SOVON inventarisatierapport 2005/38. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Roomen M.W.J. van, van Winden E., Hustings F., Koffijberg K., Kleefstra R., SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2005. Watervogels in Nederland in 2003/2004. SOVON-monitoringrapport 2005/03, RIZA-rapport BM05.15. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2004

 • Boer P. de & Kleefstra R. 2004. Broedvogels van het Lauwersmeer in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/31. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Broedvogels van de Alde Feanen in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/30. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Broedvogels van het Botmar in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Broedvogels van het Guisveld, Noorderveen, Westzijderveld en de Reef (Westzaan) in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/32. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Broedvogels van het Oostzanerveld en de Kalverpolder in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/33. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Broedvogels van het Purmerbos in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/34. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Ganzen Smienten en steltlopers in het Sneekermeergebied in het seizoen 2003/04. Vastgestelde nulsituatie voor het monitoren van de plangebieden ‘t Ges 2 en Houkepoort nabij Sneek. SOVON-inventarisatierapport 2004/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2004. Watervogels in De Deelen in de winterseizoenen 2000/01 t/m 2003/04. FFF-rapport 81. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Roomen M.W.J. van, van Winden E.A.J., Koffijberg K., Boele A., Hustings F., Kleefstra R., Schoppers J., van Turnhout C., SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2004. Watervogels in Nederland in 2002/2003. SOVON-monitoringrapport 2004/02, RIZA-rapport BM04.09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2003

 • Kleefstra R. 2003. Broedvogels van De Deelen en Tsjalberterkrite in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2003/42. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2003. Broedvogels van de Sippen-finnen, Swarte Broek en Japmuoiskolk in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2003/43. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2003. Broedvogels van de Staatsbosbeheer-objecten Marren, Reidfjild en Kollumerwâlden in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2003/41. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2003. Zwarte Sterns in De Deelen en Frieswykpolder in 2002. Evaluatie broedresultaten in 2002 en voorstellen voor een betere bescherming van en onderzoek naar Zwarte Sterns in beide gebieden. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R & de Boer P. 2003. Broedvogels van het Lauwersmeer in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2003/40. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Roomen M.W.J. van, van Winden E.A.J., Koffijberg K., Kleefstra R., Ottens G., Voslamber B. & SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep 2003. Watervogels in Nederland in 2001/2002. SOVON-monitoringrapport 2004/01, RIZA-rapport BM04.01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2002

 • Boer P. de & Kleefstra R. 2002. Broedvogels van het Lauwersmeer in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/17. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boer P. de, Voslamber B., Koks B. Kleefstra R. & Oosterhuis R. 2002. Onderzoek naar vogelwaarden van Hond en Paap in juli - november 2002. SOVON-onderzoeksrapport 2002/14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedresultaten van Kokmeeuwen in de Jan Durks Polder in 2001. FFF-rapport 70. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van de Mieden in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van de Terkaplesterpuollen in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/22. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van de Wite en Swarte Brekken e.o. in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/20. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van het Burgumermar in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/19. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van het Snitsermar in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/21. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2002. Broedvogels van Stoenkherne en Warkumer Nijlân in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/18. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R., Koks B.J., van Roomen M.W.J. & van Winden E.A.J. 2002. Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1999/2000. SOVON Monitoringrapport 2002/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Roomen M.W.J. van, van Winden E.A.J., Koffijberg K., Voslamber B., Kleefstra R., Ottens G. & SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep 2002. Watervogels in Nederland in 2000/2001. SOVON-monitoringrapport 2002/04, RIZA-rapport BM02.15. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2001

 • Dijk A.J. van, van der Weide M., Kleefstra R., Zoetebier D. & Plate C. 2001. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1999. SOVON-monitoringsrapport 2001/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2001. Broedresultaten van Kokmeeuwen in Midden-Fryslân in 2000. FFF-rapport 65. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. 2001. Broedvogels van de Polder Meinesleat-Akkrumerrak in 2000. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 2001. Broedvogels van ’t Oerd en De Hon in 2001. SOVON-inventarisatierapport 2001/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2001. Slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen in Midden- en Zuidwest-Fryslân in het winterseizoen 2000/2001. FFF-rapport 68. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. 2001. Vogels van De Deelen. Basisrapport met resultaten van broedvogel- en watervogelmonitoring in De Deelen in de afgelopen jaren en voorstellen voor monitoring en onderzoek in de komende jaren. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. & van der Weide M. 2001. Aanvullende inventarisaties van LSB-soorten in Noordwest-Overijssel in 2001. SOVON-informatierapport 2001/11. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

2000

 • Kleefstra R. 2000. Broedresultaten van Kokmeeuwen in Midden-Fryslân in 1999. FFF-rapport nr. 58. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. 2000. Broedvogels van WMO waterwingebieden in 2000. SOVON-inventarisatierapport 2000/24. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 2000. Slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen in Midden- en Zuidwest-Fryslân in het winterseizoen 1999/2000. FFF-rapport 63. Fryske Feriening foar Fjildbiology, Akkrum.
 • Kleefstra R. & Jager K. 2000. Broedvogels van het Lauwersmeer in 2000. SOVON-inventarisatierapport 2000/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

1999

 • Boele A. & Kleefstra R. 1999. Toelichting bij database met tellingreeksen van watervogels uit de periode 1939/40 - 1991/92 van Griend, Balgzand/Wieringen, Rottumeroog/Zuiderduin, Rottumerplaat en Dollard. SOVON-informatierapport. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Dijk A.J. van, Kleefstra R., Zoetebier D. & Meijer R. 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1997. SOVON-monitoringsrapport 1999/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Jager K. & Kleefstra R. 1999. Broedvogels van het Lauwersmeer in 1999. SOVON-inventarisatierapport 99/22. Fl 18,50. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra 1999. Broedvogelinventarisatie van de Slûshoeke, Warren en Frieswykpolder in 1998. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1999. Broedvogels van de Boswachterij Gaasterlân in 1999. SOVON-inventarisatierapport 99/20. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 1999. Broedvogels van de Heanmar in 1999. SOVON-inventarisatierapport 99/21. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 1999. Broedvogels van de Rottige Meenthe in 1999. SOVON-inventarisatierapport 99/19. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 1999. Projektvoorstel voor het monitoren van broedresultaten van de Bruine Kiekendief in Midden-Friesland. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1999. Slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen in het centrale merengebied van Fryslân in de winter van 1998/99. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1999. Voedseltrek van ganzen boven Nije Skou in de winter van 1998/99. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. & Rintjema S. 1999. It Fryske Gea en Kokmeeuwen. It Fryske Gea, Olterterp.

1998

 • Kleefstra R. 1998. Broedvogelinventarisatie van de Slûshoeke, Warren en Frieswykpolder in 1997. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1998. Broedvogelinventarisatie van de Tjalleberterkrite in 1997. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1998. Onderzoek naar verstoringseffecten van treinverkeer op weidevogels. SOVON-inventarisatierapport 1998/23 (intern rapport). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Kleefstra R. 1998. Van Kleinzand tot Brijpot. Broedvogelinventarisatie van de eilanden in de Terhornsterpoel, de Polder Meinesloot-Akkrumerrak en de Brijpot in beheersobject Terkaplesterpuollen in 1997. Rapport in eigen beheer, Akkrum.
 • Kleefstra R. 1998. Verspreidingskaarten broedvogels van de telgebieden 11, 12, 13 en 14 op Schiermonnikoog in 1998. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

1997

 • Kleefstra R. 1997. Van Botmar tot Kraenlân. Broedvogelinventarisatie van 4 Fryske Gea-terreinen in het Zwettegebied in de Lage Midden van Friesland in 1997. Rapport in eigen beheer, Akkrum.

1996

 • Kleefstra R. 1996. Broedvogelmonitoring in de Riperkrite (1992 -) 1996. Rapport in eigen beheer, Akkrum.