Reproductiemeetnet Waddenzee

Met het Reproductiemeetnet Waddenzee wordt sinds 2005 op systematische wijze informatie ingezameld over het broedsucces van enkele karakteristieke broedvogels van de Nederlandse Waddenzee. Zulke gegevens zijn nodig om negatieve ontwikkelingen bij langlevende vogelsoorten in een tijdig stadium te signaleren, nog voordat de aantallen broedvogels teruglopen.

Welke soorten
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief en Noordse Stern. Andere soorten steltlopers, meeuwen en sterns worden, waar mogelijk, eveneens in het onderzoek betrokken. De gekozen soorten benutten verschillende voedselbronnen en staan daarmee model voor andere soorten met een vergelijkbare voedselkeus.

Welke informatie
Het primaire doel is om het aantal vliegvlugge jongen per paar vast te stellen. Dit vormt immers de uiteindelijke bijdrage van het broedproces aan de populatie. Bij mislukking van broedgevallen is het belangrijk om te weten te komen in welk stadium binnen het broedproces dat dit gebeurt, en om welke reden.

Tegenvallende reproductie
De tot nu toe verzamelde gegevens wijzen erop dat de meeste soorten te weinig jongen produceren om de populatie op termijn in stand te houden. Het is daarom aannemelijk dat de afname die Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Visdief en Noordse Stern doormaken in de komende jaren zal doorzetten. De aantallen Kleine Mantelmeeuwen nemen nog niet af, maar gezien de matige reproductie (studiegebied Texel) lijkt dit wel in het verschiet te liggen.

Oorzaken
De lage reproductie hangt vooral samen met:

  • Overstroming van kwelders en strandvlaktes door stormvloed tijdens het broedseizoen, een fenomeen dat steeds vaker voorkomt
  • Slechte voedselsituatie
  • Predatie, met name van vastelandkolonies

Kader
Ons eigen meetnet maakt sinds 2009 deel uit van een internationale reproductiemeetnet in de Waddenzee, waarbij de Nederlandse, Deense en Duitse gegevens vergeleken kunnen worden.