Reglement Sovon-Vrijwilliger van het Jaar

Voor Sovon zijn vrijwilligers van groot belang. Zonder de duizenden vrijwillige vogeltellers die aan één of meerdere projecten meewerken zou Sovon niet op deze wijze kunnen bestaan. Sovon wil daarom graag jaarlijks een stimulans geven aan en een gebaar maken richting de eigen achterban en vooral gericht op de vrijwilliger.


Daarom is besloten tot het jaarlijks benoemen van een "Sovon-Vrijwilliger van het Jaar".


Deze prijs is geen vervanging van de al bestaande Herman Klomp Prijs. De Herman Klomp prijs is een gezamenlijke prijs van Sovon, VBN en NOU die elke drie jaar uitgereikt wordt aan een amateuronderzoeker die over zijn werk heeft gepubliceerd.


De prijs voor de Sovon-Vrijwilliger van het Jaar wordt daarentegen jaarlijks uitgereikt door Sovon aan een vrijwilliger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor een bepaald telproject of telprojecten.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor de titel “Sovon - Vrijwilliger van het Jaar”, dienen de volgende criteria:

 • De kandidaat heeft een opmerkelijke inzet geleverd voor één of meerdere Sovon-projecten. De inzet vertaalt zich als volgt:
  • De kandidaat heeft zich in relatief korte periode zeer intensief ingezet voor een bepaald project of soort;
  • De kandidaat heeft zich voor een langere periode ingezet voor een bepaald project en onderscheidt zich daarmee van anderen door opmerkelijke inzet of specialisatie;
  • De kandidaat heeft zich gedurende een lange periode ingezet in hetzelfde gebied (bijv. 25 jaar hetzelfde plot) of gedurende langere tijd voor meerdere activiteiten in het zelfde gebied of bij hetzelfde type telling.
 • Naast één van de bovengenoemde criteria heeft de kandidaat jarenlang telwerk of gegevensverwerking gecoördineerd of een speciaal project voltooid. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als een publicatie of de opzet van een lokaal/regionaal netwerk van tellers. Zo'n activiteit mag niet langer dan 2-5 jaar geleden zijn.
 • De kandidaat geeft blijk van onbesproken gedrag op gebied van vogelonderzoek, passend in het beleid van Sovon.
 • Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd.

Voordracht & Nominaties

De volgende partijen kunnen een kandidaat voordragen:

 • Districts- en regiocoördinatoren;
 • Vogelwerkgroepen en haar leden;
 • Individuele tellers en medetellers;
 • Ledenraadsleden;
 • Medewerkers Sovon

De voordracht dient middels ingevuld aanmeldingsformulier ingediend te worden. Er mogen twee bijlagen toegevoegd worden van maximaal 1 A4 met een duidelijke toelichting erbij. In geval van grote respons maakt het Sovon-bureau een voorselectie uit alle voorgedragen kandidaten, met daarbij een motivatie voor deze voordracht aan de jury.

Een kandidaat die buiten de prijzen is gevallen kan maximaal driemaal worden voorgedragen.

Uitsluiting

Omwille van de transparantie en omdat de prijs een individuele vrijwilligersprijs is zijn de volgende partijen uitgesloten van nominatie:

 • Personen die beroepsmatig in een bepaald gebied of project actief zijn;
 • Vogelwerkgroepen;
 • Sovon-Ledenraadsleden;
 • Sovon-medewerkers;
 • Sovon-bestuursleden.

Beoordeling door jury

De jury bestaat uit drie personen die aan het bestuur een kandidaat voor de vrijwilligersprijs voordragen. Eventueel wordt een reservekandidaat voorgesteld. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing.

Samenstelling jury:

 • Afvaardiging Ledenraad (twee personen)
 • Bestuurslid
 • Bureaumedewerker (adviseur zonder stemrecht).

Omwille van transparantie wordt elk jaar van samenstelling veranderd doordat één persoon van de ledenraad aftreedt en tijdens de ledenraadsvergadering in juni opgevolgd wordt door een ander lid. Om de continuïteit te waarborgen is de bureaumedewerker een vast persoon.

Het juryrapport komt ter beschikking aan de uiteindelijke winnaar.

Alle indieners ontvangen bericht. Over redenen van afwijzing wordt alleen na verzoek van en met de indiener gecorrespondeerd.

Prijs & Uitreiking

De prijs bestaat uit een speldje 'De Zilveren Zwaluw' en een door Elwin van der Kolk gemaakt schilderij van een favoriete vogelsoort van de winnaar. De uitreiking van de vrijwilligersprijs vindt jaarlijks plaats door de directeur van Sovon.

Publiciteit & Planning

Jaarlijkse planning:

 • Januari -augustus: Aankondiging in diverse media
 • September: Einddatum voordracht kandidaten, beoordeling door de jury, besluit bestuur
 • Oktober-november: Uitreiking prijs op een geschikt moment