Rapport Flywaytrends watervogels IJsselmeer en Markermeer

De gebieden IJsselmeer en Markermeer zijn de grootste zoetwatermeren van Nederland. Ze hebben een zeer belangrijke functie voor broedende, ruiende, doortrekkende en overwinterende watervogels. Vanwege deze functies en de grote aantallen vogels, zijn ze aangewezen als Natura 2000- en Ramsargebieden. Ondanks deze bescherming gaan verschillende belangrijke soorten achteruit.

Veel soorten zijn trekvogels; wordt de achteruitgang veroorzaakt in het IJsselmeer en Markermeer of  in de andere gebieden die de vogels gebruiken gedurende hun jaarcyclus? Voor beleids- en beheermaatregelen is het belangrijk dit te weten.

Lokale factoren
De populatietrends in IJsselmeer en Markermeer blijken in 1980-2010 voor de onderzochte soorten significant harder achteruit te gaan dan in de flyway als geheel.  In zijn algemeenheid lijkt het dat voor de meeste soorten lokale factoren een rol spelen bij de trends zoals vastgesteld in het IJsselmeergebied. Voor een aantal soorten echter spelen deze factoren bovenop een verandering in verspreiding binnen Europa.

Bekijk het Sovon-rapport over de Flywaytrends »