Profielbeschrijving bestuurslid financiën vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland

De vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland, gevestigd in Nijmegen, volgt de ontwikkelingen van alle in het wild levende vogels op de voet. Op basis van landelijke meetnetten waarin het merendeel van de waarnemingen door vrijwillige waarnemers wordt verzameld, ontwikkelt Sovon kennis over trends in aantallen en verspreiding van alle soorten ten behoeve van beleid en beheer, onderzoek en publieke informatievoorziening. Bij het bureau van Sovon werken ruim 50 deskundige professionals.

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het strategische, inhoudelijke en financiële beleid van de organisatie maar bestuurt op afstand. Vanwege het vertrek van de huidige functionaris, die zijn zittingstermijnen in het bestuur heeft volgemaakt, is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid met de portefeuille financiën.

Het bestuurslid van de vereniging Sovon beschikt over de volgende deskundigheden en ervaring:

  • affiniteit met het werkveld van Sovon;
  • een financieel-economische achtergrond en als zodanig eindverantwoordelijk (geweest) voor het financiële en economische beleid van een (projecten)organisatie;
  • aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Taken

Het bestuurslid met portefeuille financiën

  • is, met de overige bestuursleden, medeverantwoordelijk voor het beleid van de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland;
  • adviseert desgevraagd door bestuur en/of bureau, samen met een of meer andere leden van het bestuur, het bureau bij het opstellen van de begroting, de kwartaalcijfers en de jaarrekening;
  • beoordeelt de door het bureau aan het bestuur voorgelegde financiële rapportages op inhoud, consistentie en invulling van vigerende wet- en regelgeving;
  • brengt, na afstemming binnen het bestuur, op de vergadering van de Ledenraad verslag uit over het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor de komende periode;
  • adviseert over de selectie van de door de vereniging in te huren accountant;
  • ziet er op toe, in overleg met zijn/haar medebestuursleden, dat de eigendommen en de aansprakelijkheden van de vereniging en haar (bestuurs-)leden verzekerd zijn.

Het bestuur van Sovon vergadert 5-6 keer per jaar in de avond in Nijmegen of omgeving en is tevens aanwezig bij de twee vergaderingen van de Ledenraad van Sovon (eenmaal ’s avonds in Utrecht, eenmaal op zaterdag ergens in het land). Inclusief de voorbereiding van de vergaderingen is het tijdbeslag ca. 5-6 dagen per jaar.

Benoeming is voor een bestuurstermijn van vier jaar, waarbij een eenmalige verlenging van vier jaar mogelijk is. De functie is onbezoldigd.

Voor nadere informatie over deze bestuursfunctie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, drs. R. ten Doesschate (bestuur@sovon.nl). Als u geïnteresseerd bent zien wij uw reactie graag voor 15 mei 2017 tegemoet op bestuur@sovon.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.