Prioritaire soorten Nestkaartenproject

Voor goede landelijke analyse zijn per soort jaarlijks minimaal 60 nestkaarten nodig. Als een gedetailleerder beeld nodig is (bijvoorbeeld per regio of biotoop), gaat het om een veelvoud. Dat lukt momenteel nog niet bij alle soorten.

Op basis van de doelen van het Meetnet Nestkaarten (o.a. broedsucces weidevogels en karakteristieke soorten Waddengebied, kwaliteit agrarisch gebied, effecten klimaatverandering) zijn 43 'prioritaire soorten' geselecteerd (zie onderstaande tabel). Van deze soorten ontvangen we graag meer gegevens, zeker van soorten waarvan de huidige nestgegevens onvoldoende zijn.

Voorzichtig

Een deel van deze soorten is zeldzaam of bedreigd, zodat grote zorgvuldigheid bij het onderzoek vereist is. Neem contact op met nestkaart@sovon.nl alvorens met nestonderzoek aan deze soorten te beginnen. Dat geldt in het bijzonder voor beschermde Natura 2000-soorten, weergegeven met een * in de tabel. Voor nestonderzoek aan deze soorten is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet vereist.

Overzicht prioritaire soorten

In geel soorten waarvan te weinig kaarten binnenkomen

* Natura 2000-soorten
+ (ernstig) bedreigde soorten van de Rode Lijst (2016)
x soorten die verstoringsgevoelig zijn
x? bij voorkeur met cameraregistratie; Gierzwaluwen zijn tot enkele dagen voor het uitvliegen van de jongen gevoelig voor nestverstoring

De links verwijzen naar pagina’s waarop uitgebreide tips en instructies voor nestonderzoek staan.