Predatie onderzoek

Weidevogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. Daarnaast wordt predatie veelvuldig genoemd, al gaat het vaak om anekdotes. Maar in hoeverre speelt predatie werkelijk een rol, en zo ja door wie?

Onderzoek

Verschillende overheden, terreinbeheerders en beschermingsorganisaties sloegen de handen ineen om gedetailleerd onderzoek mogelijk te maken.  Op landelijke schaal werd de variatie in predatiedruk op weidevogellegsels onderzocht aan de hand van gegevens van weidevogelbeschermers in 2000 en 2004. Voorts werden 17 onderzoeksgebieden in 2002-2005 nauwkeurig onderzocht op de relaties tussen predatiedruk, voorkomen van predatoren, dichtheid van weidevogels en een aantal landschapskenmerken. In een deel van die gebieden werden temperatuurloggers, camera's en zenders ingezet.

Bevindingen

De belangrijkste conclusies waren:

  • De nestverliezen door predatie lijken de afgelopen jaren te zijn toegenomen, maar de verliezen door agrarische activiteiten zijn dat nog sterker
  • Legselpredatie komt relatief veel voor in halfopen landschappen op de hogere gronden, maar er bestaat een grote jaarlijkse variatie
  • Een aanzienlijk deel van de schommelingen in predatieverliezen lijkt samen te hangen met toevallige variaties in lokale aanwezigheid of activiteit van individuele predatoren.
  • De predatie op (vooral jonge) kuikens is aanzienlijk, maar het is onduidelijk of dit is toegenomen
  • Predatie op kuikens komt vaak voor in combinatie met agrarische activiteiten die de mogelijkheden tot schuilen verminderen
  • Tenminste zes soorten zoogdieren (waaronder hond) maakten zich schuldig aan gefilmde nestpredatie. De vos was lokaal van het meeste belang, elders echter niet
  • Vier soorten vogels werden gefilmd terwijl ze nesten plunderden; kraaien deden dat minder dan verwacht
  • Kuikens werden gepredeerd door vier soorten zoogdieren en 11 soorten vogels, zonder overheersende soort
  • Nestbezoeken door weidevogelbeschermers verhogen de kans op nestpredatie met 10% per bezoek