Populatiemonitoring

Scholekster | Harvey van Diek

De aantalsontwikkeling van de meeste Nederlandse vogelsoorten wordt goed gevolgd. Om de waargenomen aantalsveranderingen te kunnen verklaren, zowel op de korte als langere termijn, zijn gegevens nodig over broedsucces, overleving, emigratie en immigratie. Zulke gegevens worden verzameld met het Nestkaartenproject, het Constant Effort Site (CES)-project en andere projecten.

Door analyse van de gegevens in Integrale Populatie Modellen kunnen sleutelfactoren worden bepaald die de waargenomen aantalsveranderingen verklaren.

Sovon zal de kennis van deze modeltechnieken de komende jaren inzetten in samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld het Vogeltrekstation en diverse onderzoeksinstituten en universiteiten.

Early warning

Samen met Vogelbescherming Nederland werken we aan integratie van gegevens over demografie en voorkomen van vogelsoorten. Doel is om de achtergronden van veranderingen in vogelpopulaties beter te begrijpen.
Daarmee kunnen early warning boodschappen worden opgesteld, die belangrijk zijn voor tijdig ingrijpen. Andere participanten zijn de Radboud Universiteit Nijmegen en het Vogeltrekstation. Financiers zijn Vogelbescherming Nederland en NWO.

Modellen

In populatiemodellen worden gegevens bijeengebracht over geboorte en sterte, immi- en emigratie van populaties. Zulke modellen kunnen voorspellen hoe aantallen en verspreiding zich zullen wijzigen onder veranderende omstandigheden.

Sovon heeft gewerkt aan, of is betrokken bij, de ontwikkeling van populatiemodellen van o.a. Grauwe Gans, Kolgans, Scholekster en Boerenzwaluw.

Zie ook Limosa 86-1 Blauwe Kiekendieven op de Wadden

 

Versnippering

Klimaatverandering gaat een grote invloed hebben op het voorkomen van veel vogelsoorten. De mate van versnippering van leefgebieden zal een extra complicatie betekenen. Hoe dat precies zal uitpakken, en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden, is onderwerp van een promotieonderzoek van de Radboud Universiteit in samenwerking met Sovon, het Vogeltrekstation en Vogelbescherming Nederland.