Overleving van Grauwe Ganzenfamilies langs de Axelse Kreek in 2007

In het voorjaar van 2007 werd een raster geplaatst langs de Axelse Kreek. De belangrijkste reden hiervoor was het verminderen van opgroeigebied voor jonge Grauwe Ganzen. Helaas is er geen nulmeting geweest bij de Axelse Kreek, zodat het effect niet te vergelijken is met de situatie voor plaatsing. De vergelijking met andere gebieden in Nederland duidt erop dat relatief weinig jongen zijn grootgebracht. In dat opzicht heeft het raster dus goed gewerkt. Neveneffect lijkt te zijn dat door de verminderde begrazing op de zuidelijke weide hier een verruiging optreedt die een nadelig invloed heeft op de aantallen weidevogels.

Document: 

Overleving Grauwe Ganzenfamilies langs Axelse Kreek 2007_rap2007_08.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2007/08

Auteurs: 

Voslamber, B.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands