Oog voor het Wad

Wadlopers, speedboten, een Slechtvalk of de vogelteller zelf. Het zijn (potentiële) verstoringen van vogels in de Nederlandse getijdengebieden. Je kunt meehelpen deze verstoring te monitoren, zodat de effecten ervan gemeten worden. Oog voor het Wad is een project voor watervogeltellers die langs de Nederlandse kust actief zijn.

Waarom Oog voor het Wad?

De Nederlandse getijdengebieden herbergen belangrijke natuurwaarden, maar staan tegelijkertijd onder druk door de vele recreatieve en commerciële activiteiten die er plaatsvinden. De effecten van directe verstoringen van deze activiteiten op vogels worden echter nauwelijks onderzocht. Tellingen binnen het project Oog voor het Wad richten zich op het vastleggen van verstoringen in getijdengebieden om te onderzoeken wat de invloed is van verstoringsbronnen op wadvogels en zeehonden. De tellingen worden ook gebruikt voor het onderzoek naar Scholeksters van CHIRP.

Registreren van verstoringsbronnen

Met Oog voor het Wad combineren we vogeltellingen met het registreren van natuurlijke en onnatuurlijke potentiële verstoringsbronnen en de daaruit volgende verstoringen. Het vastleggen van verstoringen is voor meerdere onderzoeksdoelen belangrijk:

  • Om te berekenen hoe de aantallen verstoringen van wadvogels per locatie en per seizoen van elkaar verschillen. In verschillende seizoenen spelen waarschijnlijk verschillende factoren een rol: recreatiedruk is het hoogste in de zomer. In de winter zorgen natuurlijke oorzaken, zoals Slechtvalken, mogelijk voor meer verstoring.
  • Om na te gaan hoe de reacties van vogels op verstoringsbronnen variëren gedurende het seizoen. Wennen ze aan de verstoorder? Gaan vogels gebieden met veel verstoring vermijden of zijn er geen veranderingen over de seizoenen zichtbaar?

Met deze informatie kan het effect van verstoring op lange termijn op wadvogels en zeehonden onderzocht worden.

Werkwijze

  • Een Oog voor het Wad-telling duurt één uur. Natuurlijk is het mogelijk om meerdere tellingen achter elkaar te doen. Je telt binnen een vast en vooraf afgebakend gebied. Dit kan zowel een hoogwatervluchtplaats zijn als een wadplaat of schelpenbank.
  • Binnen een telgebied worden alle zeehonden en wad- en watervogels ingetekend op de kaart. Daarnaast teken je als teller alle potentiële verstoringsbronnen, boten, wandelaars, voertuigen, vliegtuigen en roofvogels, in met tijd en exacte locatie. Bij elke verstoringsbron wordt vastgelegd of er daadwerkelijk verstoring van vogels plaatsvindt. Het invoeren van tellingen kan zowel achteraf via de website www.oogvoorhetwad.nl als in het veld (offline) met de app Avimap.

Meedoen

Je kunt in de hele Waddenzee en in het Deltagebied tellingen uitvoeren bij hoogwatervluchtplaatsen, of droogvallende wadplaten en schelpenbanken. Voor het doen van tellingen is een goede kennis van wad- en watervogels vereist. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite www.oogvoorhetwad.nl.