Om welke vogels gaat het in het onderzoek?

Het gaat in totaal om 15 soorten insecteneters: bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors, spotvogel, boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, grasmus, grote lijster. Het gaat om algemene soorten die in ons landbouw gebieden voorkomen, en die erg afhankelijk zijn van insecten, met name in de broedperiode.