De omslag van de nieuwe Limosa

Nieuwe Limosa!

 

Er is een nieuwe Limosa, een afwisselend nummer met een nat karakter. De nieuwe Limosa (nummer 85/2) opent met de ontwikkeling van kustbroedvogels op de Hooge Platen, het laatste natuurlijke broedgebied voor meeuwen, sterns en plevieren in de Westerschelde. Het gebied staat onder druk. Steeds diepere vaargeulen richting havens van Antwerpen doen de plaat afkalven en recreatie vormt een bron van verstoring.
In twee artikelen gaat aandacht uit naar broedende Steltkluten. In het voorjaar van 2011 broedden er voor het eerst in 75 jaar Steltkluten in Drenthe. Het broedproces van de minikolonie in de nieuwe plasdrasse gebieden van ‘de Onlanden’ wordt gedetailleerd beschreven en geflankeerd door een korte bijdrage met een actueel overzicht van broedende Steltkluten in Nederland in de periode 1990-2011.
Drieteenstrandlopers nemen toe op het Nederlandse wad. Vorig jaar hielden zich in de nazomer recordaantallen op rond Griend en op basis van kleurringen bleken deze uit allerlei windstreken afkomstig te zijn. Dat leidt tot nieuwe inzichten en tal van nieuwe vragen, die in een korte bijdrage uit de doeken worden gedaan.
Sovon besteedt aandacht aan de aantallen Grote Zilverreigers die zowel ’s avonds op slaapplaatsen worden vastgesteld als tijdens watervogeltellingen overdag. Dat geeft inzicht in de aantallen die in Nederland voorkomen en dat zijn er de laatste jaren niet te weinig.
Naast deze artikelen aandacht voor interessante internationale vogelliteratuur in de rubriek Andermans Veren. De NOU besteedt aandacht aan de themadag ‘Graast de gans zijn eigen graf?’ en het nummer sluit af met de bespreking van enkele nieuwe vogelboeken. Lees Limosa!