Vogelgegevens

Sovon houdt via landelijke meetnetten trends en verspreiding van vogelsoorten in Nederland bij. Daarnaast worden ontwikkelingen in de verspreiding van broedvogels en van wintervogels systematisch gemonitord met periodieke landsdekkende atlasprojecten.

Soortinformatie

Sovon stelt populatietrends op landelijk, provinciaal en gebiedsniveau online beschikbaar. 

Vogelatlas

Via de Vogelatlas-website kunt u actuele verspreidingskaarten raadplegen op basis van het meest recente atlasproject (2013-2015). De unieke atlasdatasets worden op maat gebruikt voor ruimtelijke modelleringen tot op regionaal niveau, waaronder leefgebiedenkaarten en hotspotkaarten.

Natuurloket

Gegevens verzameld in het kader van de landelijke en provinciale vogelmeetnetten zijn, mits in overeenstemming met de afspraken met bronhouders/waarnemers, te raadplegen via de Nationale Databank Flora en Fauna. Losse aanvragen voor gegevens verlopen via het Natuurloket.

Wat kunnen we verder voor u doen

Voor vragen over verspreidingsbeelden van vogels in het kader van bijvoorbeeld de inrichting van de fysieke leefomgeving, de zeggingskracht en toepassingsmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.