Natura 2000

Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa en zijn beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Wanneer u een project wilt uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied is een beoordeling nodig om mogelijke schadelijke effecten op de natuurwaarden na te gaan. Sovon kan u bij het maken van zo’n beoordeling ondersteunen.

Beoordeling effecten

Soms volstaat een kort inventariserend onderzoek (voortoets) waarin effecten kunnen worden uitgesloten. Wanneer effecten niet zijn uit te sluiten vindt een uitgebreider onderzoek plaats waarin we de omvang van de effecten beschrijven en voorstellen doen voor mitigerende of compenserende maatregelen (passende beoordeling).

Onze expertise

Sovon heeft veel kennis in huis over de toepassing van vogelgegevens bij ingrepen rond Natura 2000-gebieden. Onze gegevens vormen de basis voor de aanwijzingsbesluiten van het Natura 2000-netwerk in Nederland. Wij adviseren de overheid bij het gebruik van de gegevens en zorgen jaarlijks voor actuele gegevens per gebied.

Wij verzorgen bovendien aanvullende inventarisaties en gericht onderzoek. Daarnaast leveren wij ondersteunend advies bij beleidsvragen, zoals hoe om te gaan met evenementen in of nabij Natura 2000-gebieden. Vanuit een grote kennis van soorten en jarenlange ervaring in het veld zijn onze specialisten in staat om expert judgement te leveren.

Portfolio

Belang Natura-2000

Europese Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor de bescherming van Europees bedreigde soorten en habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook andere soorten hebben baat bij het Europese netwerk, blijkt uit grootschalige onderzoek onder leiding van Alterra en waar Sovon aan meewerkte.  

Effect stikstof op vogels

Sovon heeft samen met B-Ware en Natuurbalans in opdracht van de Provincie Limburg een handig hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van leefgebiedkaarten voor vogels. Door leefgebiedkaarten te combineren met soortspecifieke gevoeligheid voor stikstof en verschillende stikstofscenario’s ontstaat er beter inzicht in de mogelijke effecten van nieuwe stikstofbronnen op vogels. Lees meer »

Advies effecten vuurwerk

Ten behoeve van het ontwikkelen van een beleidskader inzake vuurwerkevenementen in of nabij Natura 2000-gebieden gaven wij de provincie Overijssel advies over de gevoeligheid van vogels voor verstoring.

Auditverslag beoordelingen mosselzaadvisserij

Door Sovon, NIOO, RuG en Wijnberg advocaten is in opdracht van Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging nagegaan of de passende beoordelingen voldoen aan de daaraan te stellen eisen